COVID-19 Fight
6 matches in 3 dictionaries. Details
dührohamv
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
  1. transport of rage
   USA: træ'nspɔː·rt ʌ·v reɪ'ʤ UK: trænspɔːt ɔv reɪʤ
  1. tantrum
   USA: tæ'ntrʌ·m UK: tæntrəm
  1. paddy
   USA: pæ'diː· UK: pædiː
  1. informal fume
   USA: fyuː'm UK: fjuːm
  1. fit of passion
   USA: fɪ't ʌ·v pæ'ʃʌ·n UK: fɪt ɔv pæʃn
  1. fit of anger
   USA: fɪ't ʌ·v æ'ŋgəː· UK: fɪt ɔv æŋgər
  1. conniption fit
   USA: kʌ·nɪ'pʃʌ·n fɪ't
  1. blowup
   USA: bloʊ'ʌ"p
  1. blow-up
   USA: bloʊ'ʌ"p
  1. access
   USA: æ'kse"s UK: ækses
dühroham; hisztiexp
dührohamot kapexp
  1. go ballistic
   USA: goʊ' bʌ·lɪ'stɪ·k UK: goʊ bəlɪstɪk
dührohamnoun
  1. r Koller
   'kɔlɐ
   1. pluralForm:
   2. Koller
   1. genitiveForm:
   2. Kollers
dührohamundef
Report or add missing word to a dictionary...