dampnoun USA: dæ'mp UK: dæmp
dampenv trans v USA: dæ'mpʌ·n UK: dæmpən
damping forceexp USA: dæ'mpɪ·ŋ fɔː'rs UK: dæmpɪŋ fɔːs
damping-offnoun
dampnessnoun USA: dæ'mpnʌ·s UK: dæmpnəs
vibration dampernoun USA: vaɪ·breɪ'ʃʌ·n dæ'mpəː· UK: vaɪbreɪʃn dæmpər
put a damper on a partyexp USA: pʊ't eɪ' dæ'mpəː· ɔ'n eɪ' pɔ'rtiː· UK: pʊt eɪ dæmpər ɔn eɪ pɑtiː
put a damper on sgv
do it over with a damp-clothexp
Report or add missing word to a dictionary...