COVID-19 Fight
14 matches in 6 dictionaries. Details
dilisadj
  1. informal US woody
   USA: wʊ'diː· UK: wʊdiː
  1. whacko
   USA: wæ'koʊ·
  1. wacky
   USA: wæ'kiː·
  1. wacko
   USA: wæ'koʊ·
  1. informal touched
   USA: tʌ'tʃt UK: tʌtʃt
  1. US screwball
   USA: skruː'bɔː"l UK: skruːbɔːl
  1. queer
   USA: kwɪ'r UK: kwɪər
  1. queer in the head
   USA: kwɪ'r ɪ'n ðiː· he'd UK: kwɪər ɪn ðiː hed
  1. potty
   USA: pɔ'tiː· UK: pɔtiː
  1. slang US nutty
   USA: nʌ'tiː· UK: nʌtiː
  1. nutter
   USA: nʌ'təː· UK: nʌttəː
  1. crotchety
   USA: krɔ'tʃʌ·tiː· UK: krɔtʃɪtiː
  1. crazed
   USA: kreɪ'zd UK: kreɪzd
  1. cracker
   USA: kræ'kəː· UK: krækər
  1. informal cracked
   USA: kræ'kt UK: krækt
  1. slang buggy
   USA: bʌ'giː· UK: bʌgiː
  1. bonkers
   USA: bɔ'ŋkəː·z UK: bɔŋkəz
  1. be up the pole
   USA: biː· ʌ'p ðiː· poʊ'l UK: biː ʌp ðiː poʊl
  1. slang batty
   USA: bæ'tiː· UK: bætiː
  1. slang barmy
   UK: bɑmiː
  1. informal balmy
   USA: bɔ'miː· UK: bɑmiː
dilis alaknoun
  1. weirdo
   USA: wɪ'rdoʊ·
dilis(Ausz)noun
  1. dill
   USA: dɪ'l UK: dɪl
dilis fazonnoun
  1. weirdo
   USA: wɪ'rdoʊ·
dilisségnoun
  1. nuttiness
   UK: nʌtɪnəs
dilisadj
  1. stand verdreht
   fɛɐ'dreːt
  1. verbohrt
   fɛɐ'boːɐt
dilisségnoun
  1. e Verdrehtheit
   1. pluralForm:
   2. Verdrehtheiten
   1. genitiveForm:
   2. Verdrehtheit
dilisadj
  1. toqué, -e
   informal
  1. informal ravagé
  1. marteau
   informal
dilisadj
dilisundef
diliscareamiből: tárgyeset undef
Report or add missing word to a dictionary...