disputenoun USA: dɪ"spyuː't UK: dɪspjuːt
disputev intrans v USA: dɪ"spyuː't UK: dɪspjuːt
disputev trans v USA: dɪ"spyuː't UK: dɪspjuːt
disputedadj USA: dɪ"spyuː'tʌ·d UK: dɪspjuːtɪd
beyond disputeadj USA: biː"ɔː'nd dɪ"spyuː't UK: bɪjɔnd dɪspjuːt
beyond disputeadv USA: biː"ɔː'nd dɪ"spyuː't UK: bɪjɔnd dɪspjuːt
manner in disputenoun USA: mæ'nəː· ɪ'n dɪ"spyuː't UK: mænər ɪn dɪspjuːt
manner in disputeexp USA: mæ'nəː· ɪ'n dɪ"spyuː't UK: mænər ɪn dɪspjuːt
settlement of disputesexp USA: se'tʌ·lmʌ·nt ʌ·v dɪ"spyuː'ts UK: setlmənt ɔv dɪspjuːts
settlement of disputesexp USA: se'tʌ·lmʌ·nt ʌ·v dɪ"spyuː'ts UK: setlmənt ɔv dɪspjuːts
the matter in disputeexp USA: ðiː· mæ'təː· ɪ'n dɪ"spyuː't UK: ðiː mætər ɪn dɪspjuːt
Report or add missing word to a dictionary...