COVID-19 Fight
4 matches in 3 dictionaries. Details
divatba jönv
  1. informal take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
  1. come into fashion
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· fæ'ʃʌ·n UK: kʌm ɪntuː fæʃn
  1. come in
   USA: kʌ'm ɪ'n UK: kʌm ɪn
ismét divatba jönv
  1. come back
   USA: kʌ'm bæ'k UK: kʌm bæk
divatba jönv
  1. in Schwang kommen
   'ɪn 'ʃvaŋ 'kɔmən
divatba jön
Report or add missing word to a dictionary...