63 matches in 7 dictionaries. Details
dividenoun USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
dividev intrans v USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
divide and conquerexp USA: dɪ·vaɪ'd ʌ·nd kɔ'ŋkəː· UK: dɪvaɪd ənd kɔŋkər
dividedadj USA: dɪ·vaɪ'dʌ·d UK: dɪvaɪdɪd
divided highwaynoun USA: dɪ·vaɪ'dʌ·d haɪ'weɪ" UK: dɪvaɪdɪd haɪweɪ
divide intov trans v USA: dɪ·vaɪ'd ɪ"ntʌ· UK: dɪvaɪd ɪntuː
divide into piecesexp USA: dɪ·vaɪ'd ɪ"ntʌ· piː'sʌ·z UK: dɪvaɪd ɪntuː piːsɪz
dividendnoun USA: dɪ'vʌ·de"nd UK: dɪvɪdend
dividentnoun UK: dɪvɪdənt
divide overflowexp USA: dɪ·vaɪ'd oʊ"vəː·floʊ' UK: dɪvaɪd oʊvəfloʊ
dividersnoun UK: dɪvaɪdəz
divide upv trans v USA: dɪ·vaɪ'd ʌ'p UK: dɪvaɪd ʌp
continental divideexp USA: kɔ"ntʌ·ne'nʌ·l dɪ·vaɪ'd UK: kɔntɪnentl dɪvaɪd
be divided in two equal partsexp USA: biː· dɪ·vaɪ'dʌ·d ɪ'n tuː' iː'kwʌ·l pɔ'rts UK: biː dɪvaɪdɪd ɪn tuː iːkwəl pɑts
bow dividerexp USA: boʊ' dɪ·vaɪ'dəː· UK: boʊ dɪvaɪdə
power dividerexp USA: paʊ'əː· dɪ·vaɪ'dəː· UK: paʊər dɪvaɪdə
opinions are dividedexp USA: ʌ·pɪ'nyʌ·nz əː· dɪ·vaɪ'dʌ·d UK: əpɪnɪənz ɑr dɪvaɪdɪd
divideundef
Report or add missing word to a dictionary...