COVID-19 Fight
451 matches in 18 dictionaries. Details
dobnoun
  1. toss
   USA: tɔː's UK: tɔs
  1. throw
   USA: θroʊ' UK: θroʊ
  1. shy
   USA: ʃaɪ' UK: ʃaɪ
  1. pitch
   USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
  1. launch
   USA: lɔː'ntʃ UK: lɔːntʃ
  1. jilt
   USA: ʤɪ'lt UK: ʤɪlt
  1. informal heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. gag
   USA: gæ'g UK: gæg
 1. econ
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
  1. drum
   USA: drʌ'm UK: drʌm
  1. drum
   USA: drʌ'm UK: drʌm
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
  1. informal chuck
   USA: tʃʌ'k UK: tʃʌk
  1. slang bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
dobálv
  1. pelt
   USA: pe'lt UK: pelt
  1. pelt
   USA: pe'lt UK: pelt
  1. peg at
   USA: pe'g æ't UK: peg ət
dob alakú tartálynoun
  1. drum
   USA: drʌ'm UK: drʌm
dobálásnoun
  1. tossing
   USA: tɔː'sɪ·ŋ UK: tɔsɪŋ
dobálja magátv
  1. thrash about
   USA: θræ'ʃ ʌ·baʊ't UK: θræʃ əbaʊt
  1. flounce
   USA: flaʊ'ns UK: flaʊns
  1. fling about
   USA: flɪ'ŋ ʌ·baʊ't UK: flɪŋ əbaʊt
dobálódzás nevekkelnoun
dobásnoun
  1. whirling
   USA: hwəː'lɪ·ŋ UK: wəːlɪŋ
  1. toss
   USA: tɔː's UK: tɔs
  1. throwing
   USA: θroʊ'ɪ·ŋ UK: θroʊɪŋ
  1. figurative throw
   USA: θroʊ' UK: θroʊ
  1. sling
   USA: slɪ'ŋ UK: slɪŋ
  1. shy
   USA: ʃaɪ' UK: ʃaɪ
  1. shot
   USA: ʃɔ't UK: ʃɔt
 1. sports
  1. put
   USA: pʊ't UK: pʊt
  1. pitching
   USA: pɪ'tʃɪ·ŋ UK: pɪtʃɪŋ
  1. pitch
   USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
  1. Jó dobás volt! (baseball-ban)
    1. That was a good pitch! (baseball)
  1. jet
   USA: ʤe't UK: ʤet
 2. sports
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. fling
   USA: flɪ'ŋ UK: flɪŋ
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
dobáskényszerbe hozv
 1. games
  1. figurative squeeze
   USA: skwiː'z UK: skwiːz
dobás távolságanoun
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
dobbanv
dobbanásnoun
  1. thud
   USA: θʌ'd UK: θʌd
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
dobbantv
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
dobbantásnoun
  1. stamping
   USA: stæ'mpɪ·ŋ UK: stæmpɪŋ
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
dob (csókot)v
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
dob, hajitexp
  1. throw , threw , thrown
   USA: θroʊ' θruː' θroʊ'n UK: θroʊ θruː θroʊn
dobhártyanoun
  1. tympanum
   USA: tɪ'mpʌ·nʌ·m UK: tɪmpənəm
 1. med
  1. tympanum, tympana
   UK: tɪmpənəm tɪmpənə
  1. tympanic membrane
   USA: tɪ"mpæ'nɪ·k me'mbreɪ"n UK: tɪmpænɪk membreɪn
 2. med
  1. eardrum
   UK: ɪədrʌm
  1. ear-drum
   UK: ɪədrʌm
 3. med
  1. drumhead
   USA: drʌ'mhe"d UK: drʌmhed
  1. drum
   USA: drʌ'm UK: drʌm
dobkályhaexp
  1. utility stove
   USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· stoʊ'v UK: juːtɪlɪtiː stoʊv
dob (kotrógépé)noun
  1. tumbler
   USA: tʌ'mbləː· UK: tʌmblər
dobkötél-horonynoun
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
dobniv
  1. throw
   USA: θroʊ' UK: θroʊ
Report or add missing word to a dictionary...