drabnoun USA: dræ'b UK: dræb
drabnoun USA: dræ'b UK: dræb
drabv intrans v USA: dræ'b UK: dræb
drabadj USA: dræ'b UK: dræb
olive drabadj USA: ɔ'lʌ·v dræ'b UK: ɔlɪv dræb
lead a drab existenceexp USA: liː'd eɪ' dræ'b ɪ·gzɪ'stʌ·ns UK: liːd eɪ dræb ɪgzɪstəns
in dribs and drabsexp USA: ɪ'n drɪ'bz ʌ·nd dræ'bz UK: ɪn drɪbz ənd dræbz
Report or add missing word to a dictionary...