28 matches in 7 dictionaries. Details
dudornoun
 1. bot
  1. wart
   USA: wɔː'rt UK: wɔːt
 2. med
  1. tuber
   UK: tjuːbər
  1. swelling
   USA: swe'lɪ·ŋ UK: swelɪŋ
  1. protrusion
   UK: prətruːʒn
  1. old nipple
   USA: nɪ'pʌ·l UK: nɪpl
  1. knob
   USA: nɔ'b UK: nɔb
  1. hunch
   USA: hʌ'ntʃ UK: hʌntʃ
  1. bulge
   USA: bʌ'lʤ UK: bʌlʤ
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
dudor, kidudorodásv
  1. lump
   USA: lʌ'mp UK: lʌmp
dudorodásnoun
  1. nub
   USA: nʌ'b UK: nʌb
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
dudorosadj
  1. knobby
   USA: nɔ'biː· UK: nɔbiː
dudornoun
  1. r Wulst
   'vʊlst
   1. genitiveForm:
   2. Wulstes
   3. Wulsts
  1. r Knollen
   'knɔlən
   1. pluralForm:
   2. Knollen
   1. genitiveForm:
   2. Knollens
 1. med
  1. r Höcker
   1. pluralForm:
   2. Höcker
   1. genitiveForm:
   2. Höckers
 2. techn
  1. r Daumen
   'daʊmən
   1. pluralForm:
   2. Daumen
   1. genitiveForm:
   2. Daumens
  1. e Beule
   'bɔʏlə
   1. pluralForm:
   2. Beulen
   1. genitiveForm:
   2. Beule
 3. biol
  1. r Ansatz
   'anzats
dudorodásnoun
  1. r Bausch
   'baʊʃ
   1. genitiveForm:
   2. Bausches
dudorosadj
dudornoun
 1. ágon, levélen bot
dudornoun
dudorodásnoun
dudorundef
  1. Tuscan pippolo
   píppolo
  1. vernac old ignocco
  1. vernac gnocco
   tsz: gli gnocchi
 1. vakolatban
 2. egyes növények magján
  1. caruncola
   carúncola
 3. egyes növények magján
  1. bitorzolo
   bitórzolo
  1. bernoccolo
   bernóccolo
dudornoun
dudorászásundef
  1. canterellio
   canterellío
dudorodásundef
dudoros zsákállatundef
 1. Phallusia mammillata
térdvédő dudoraundef
 1. páncélon
  1. old boccola
   bóccola
Report or add missing word to a dictionary...