COVID-19 Fight
21 matches in 8 dictionaries. Details
eddigadv
  1. yet
   USA: ye't UK: jet
  1. Még eddig nem állt módomban körülnézni.
    1. I haven't had a chance to look around yet.
  1. up to this point
   USA: ʌ'p tʌ· ðʌ·s pɔɪ'nt UK: ʌp tuː ðɪs pɔɪnt
  1. up to the present
   USA: ʌ'p tʌ· ðiː· pəː·ze'nt UK: ʌp tuː ðiː prɪzent
  1. up to now
   USA: ʌ'p tʌ· naʊ' UK: ʌp tuː naʊ
  1. till now
   USA: tɪ'l naʊ' UK: tɪl naʊ
  1. so far
   USA: soʊ' fɔ'r UK: soʊ fɑr
  1. hitherto
   USA: hɪ'ðəː"tuː' UK: hɪðətuː
  1. ere now
   UK: eər naʊ
  1. as far as here
   USA: e'z fɔ'r e'z hɪ'r UK: əz fɑr əz hɪər
eddig és ne továbbexp
  1. so far and so farther
   USA: soʊ' fɔ'r ʌ·nd soʊ' fɔ'rðəː· UK: soʊ fɑr ənd soʊ fɑðər
  1. so far and no farther
   USA: soʊ' fɔ'r ʌ·nd noʊ' fɔ'rðəː· UK: soʊ fɑr ənd noʊ fɑðər
eddig rendben vanexp
  1. so far so good
   USA: soʊ' fɔ'r soʊ' gʌ·d UK: soʊ fɑr soʊ gʊd
eddig rendben van/volnánkexp
  1. so far so good
   USA: soʊ' fɔ'r soʊ' gʌ·d UK: soʊ fɑr soʊ gʊd
eddig rendben volnánkexp
  1. so far so good
   USA: soʊ' fɔ'r soʊ' gʌ·d UK: soʊ fɑr soʊ gʊd
még eddigexp
  1. as yet
   USA: e'z ye't UK: əz jet
úgy mint eddigexp
  1. on and on
   USA: ɔ'n ʌ·nd ɔ'n UK: ɔn ənd ɔn
eddigadv
  1. bisher
   bɪs'heːɐ
eddigconj
  1. insofern
   ɪn'zoːfɛɐn
  1. bis jetzt
   'bɪs 'ʝɛtst
eddigiadj
  1. bisherig
   bɪs'heːrɪç
mint ahogy eddig voltundef
eddig a helyigundef
eddigeléundef
eddig(elé)undef
eddigiundef
  1. eddigi sikereink
    1. -шните ни успехи
eddigadv
eddigadv
Report or add missing word to a dictionary...