COVID-19 Fight
70 matches in 8 dictionaries. Details
egészségügyiadj
  1. sanitary
   USA: sæ'nʌ·te"riː· UK: sænɪtriː
  1. medical
   USA: me'dʌ·kʌ·l UK: medɪkl
  1. medic
   USA: me'dɪ·k UK: medɪk
  1. hygienic
   UK: haɪʤiːnɪk
  1. constitutional
   USA: kɔ"nstʌ·tuː'ʃʌ·nʌ·l UK: kɔnstɪtjuːʃənl
egészségügyi alakulatexp
  1. medical corps
   USA: me'dʌ·kʌ·l kɔː'rz UK: medɪkl kɔːz
egészségügyi berendezéseknoun
  1. sanitation
   USA: sæ"nʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: sænɪteɪʃn
egészségügyi betétexp
  1. sanitary towel
   USA: sæ'nʌ·te"riː· taʊ'l UK: sænɪtriː taʊəl
  1. sanitary napkin
   USA: sæ'nʌ·te"riː· næ'pkɪ"n UK: sænɪtriː næpkɪn
  1. pad
   USA: pæ'd UK: pæd
egészségügyi csapatexp
  1. medical corps
   USA: me'dʌ·kʌ·l kɔː'rz UK: medɪkl kɔːz
egészségügyi katonanoun
  1. medic
   USA: me'dɪ·k UK: medɪk
egészségügyi sétanoun
  1. constitutional
   USA: kɔ"nstʌ·tuː'ʃʌ·nʌ·l UK: kɔnstɪtjuːʃənl
egészségügyi századexp
  1. bearer company
   USA: be'rəː· kʌ'mpʌ·niː· UK: beərər kʌmpəniː
egészségügyi szolgálatexp
  1. medical corps
   USA: me'dʌ·kʌ·l kɔː'rz UK: medɪkl kɔːz
egészségügyi tamponexp
  1. sanitary pad
   USA: sæ'nʌ·te"riː· pæ'd UK: sænɪtriː pæd
egészségügyi tanácsexp
  1. medical board
   USA: me'dʌ·kʌ·l bɔː'rd UK: medɪkl bɔːd
egészségügyi zárlatnoun
  1. quarantine
   USA: kwɔː'rʌ·ntiː"n UK: kwɔrəntiːn
egészségügyi záróövexp
  1. sanitary cordon
   USA: sæ'nʌ·te"riː· kɔː'rdʌ·n UK: sænɪtriː kɔːdɔn
általános egészségügyi vizsgálatexp
  1. physical examination
   USA: fɪ'zɪ·kʌ·l ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: fɪzɪkl ɪgzæmɪneɪʃn
egészségügyiadj
egészségügyiadj
egészségügyi katonanoun
egészségügyi betétundef
egészségügyi papírundef
egészségügyiundef
Report or add missing word to a dictionary...