COVID-19 Fight
egyik semadj
  1. not ... either
   USA: nɔ't aɪ'ðəː· UK: nɔt iːðər
  1. none
   USA: nʌ'n UK: noʊn
  1. none of them
   USA: nʌ'n ʌ·v ðʌ·m UK: noʊn ɔv ðem
  1. neither
   USA: naɪ'ðəː· UK: niːðər
egyik sem a kettő közüladj
  1. neither
   USA: naɪ'ðəː· UK: niːðər
egyik sem, egy sempron
  1. none
   USA: nʌ'n UK: noʊn
egyikteknek sem hiszekexp
egyikük semexp
  1. none of them
   USA: nʌ'n ʌ·v ðʌ·m UK: noʊn ɔv ðem
  1. neither of them
   USA: naɪ'ðəː· ʌ·v ðʌ·m UK: niːðər ɔv ðem
egyikük sem tudjaexp
  1. neither of them knows
   USA: naɪ'ðəː· ʌ·v ðʌ·m noʊ'z UK: niːðər ɔv ðem noʊz
egyikünk sem tudjaexp
  1. neither of them knows
   USA: naɪ'ðəː· ʌ·v ðʌ·m noʊ'z UK: niːðər ɔv ðem noʊz
Report or add missing word to a dictionary...