COVID-19 Fight
egyikpron
  1. one
   USA: hwʌ'n UK: wʌn
  1. either
   USA: aɪ'ðəː· UK: iːðər
  1. Tegnap elhagytam őt és Bath-t, hogy egyiket se lássam viszont soha.
    1. I left her and Bath yesterday, never to see either again.
  1. either of them
   USA: aɪ'ðəː· ʌ·v ðʌ·m UK: iːðər ɔv ðem
egyik a kettő közülexp
  1. either of them
   USA: aɪ'ðəː· ʌ·v ðʌ·m UK: iːðər ɔv ðem
egyik a másik utánexp
  1. one after the other
   USA: hwʌ'n æ'ftəː· ðiː· ʌ'ðəː· UK: wʌn ɑftər ðiː ʌðər
egyik a másikatpron
  1. each other
   USA: iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: iːtʃ ʌðər
egyik adósságból a másikba esikexp
  1. rob peter to pay paul
   USA: rɔ'b piː'təː· tʌ· peɪ' pɔː'l UK: rɔb piːtər tuː peɪ pɔːl
egyik barátodexp
  1. a friend of yours
   USA: eɪ' fre'nd ʌ·v yəː·z UK: eɪ frend ɔv jɔːz
egy(ik) barátomexp
  1. friend / a - of mine
   USA: fre'nd eɪ' ʌ·v maɪ'n UK: frend eɪ ɔv maɪn
egyik cigarettáról a másikra rágyújtó személynoun
  1. chain smoker
   USA: tʃeɪ'n smoʊ'kəː· UK: tʃeɪn smoʊkər
egyik fülén be a másikon kiexp
  1. go in at one ear and out at the other
   USA: goʊ' ɪ'n æ't hwʌ'n iː'r ʌ·nd aʊ't æ't ðiː· ʌ'ðəː· UK: goʊ ɪn ət wʌn ɪər ənd aʊt ət ðiː ʌðər
egyik helyről a másikra megyv
  1. shuttle
   USA: ʃʌ'tʌ·l UK: ʃʌtl
egyik kutya másik ebexp
  1. not much to choose between them
   USA: nɔ't mʌ'tʃ tʌ· tʃuː'z biː·twiː'n ðʌ·m UK: nɔt mʌtʃ tuː tʃuːz bɪtwiːn ðem
egyik kutya, másik ebexp
  1. much of a muchness
   UK: mʌtʃ ɔv eɪ mʌtʃnəs
egyik lábára sántítv
  1. be lame in one leg
   USA: biː· leɪ'm ɪ'n hwʌ'n le'g UK: biː leɪm ɪn wʌn leg
egyik oldalon túlsúlyos hajóexp
  1. lopsided ship
   USA: lɔ'psaɪ'dʌ·d ʃɪ'p UK: lɔpsaɪdɪd ʃɪp
egyik semadj
  1. not ... either
   USA: nɔ't aɪ'ðəː· UK: nɔt iːðər
  1. none
   USA: nʌ'n UK: noʊn
  1. none of them
   USA: nʌ'n ʌ·v ðʌ·m UK: noʊn ɔv ðem
  1. neither
   USA: naɪ'ðəː· UK: niːðər
egyik sem a kettő közüladj
  1. neither
   USA: naɪ'ðəː· UK: niːðər
egyik sem, egy sempron
  1. none
   USA: nʌ'n UK: noʊn
egyik szélsőségből a másikbaexp
  1. from one extreme to the other
   USA: fəː·m hwʌ'n ɪ·kstriː'm tʌ· ðiː· ʌ'ðəː· UK: frɔm wʌn ɪkstriːm tuː ðiː ʌðər
egyik témáról másikra áttérveadv
  1. discursively
   UK: dɪskəːsɪvliː
egyik végletből a másikbaexp
  1. from one extreme to the other
   USA: fəː·m hwʌ'n ɪ·kstriː'm tʌ· ðiː· ʌ'ðəː· UK: frɔm wʌn ɪkstriːm tuː ðiː ʌðər
Report or add missing word to a dictionary...