COVID-19 Fight
67 matches in 6 dictionaries. Details
előkelőadj
  1. informal topping
   USA: tɔ'pɪ·ŋ UK: tɔpɪŋ
  1. informal swell
   USA: swe'l UK: swel
  1. patrician
   USA: pʌ·trɪ'ʃʌ·n UK: pətrɪʃn
  1. illustrious
   USA: ʌ·lʌ'striː·ʌ·s UK: ɪlʌstrɪəs
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. high-toned
   UK: haɪtoʊnd
  1. grand
   USA: græ'nd UK: grænd
  1. informal flash
   USA: flæ'ʃ UK: flæʃ
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. US exclusive
   USA: ɪ·kskluː'sɪ·v UK: ɪkskluːsɪv
  1. elegant
   USA: e'lʌ·gʌ·nt UK: elɪgənt
  1. informal US dude
   USA: duː'd UK: djuːd
  1. distinguished
   USA: dɪ"stɪ'ŋgwɪ·ʃt UK: dɪstɪŋgwɪʃt
  1. crackerjack
   USA: kræ'kəː·ʤæ"k UK: krækəʤæk
 1. slang
  1. classy
   USA: klæ'siː· UK: klɑsiː
  1. UK cheesy
   USA: tʃiː'ziː· UK: tʃiːziː
  1. aristocratic
   USA: əː·ɪ"stʌ·kræ'tɪ·k UK: ærɪstəkrætɪk
előkelőbbé válásnoun
  1. aggrandizement
   USA: ʌ·græ'ndaɪ"zmʌ·nt UK: əgrændɪzmənt
előkelő bentlakásos iskolaexp
  1. public school
   USA: pʌ'blɪ·k skuː'l UK: pʌblɪk skuːl
előkelő családnoun
  1. family
   USA: fæ'mliː· UK: fæməliː
előkelő embernoun
  1. nob
   UK: nɔb
  1. man of condition
   USA: mæ'n ʌ·v kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: mæn ɔv kəndɪʃn
előkelő embereknoun
  1. gentlefolks
   UK: ʤentlfoʊks
  1. gentlefolk
   UK: ʤentlfoʊk
előkelőenadv
  1. aristocratically
   UK: ærɪstəkrætɪkliː
előkelő helye vanexp
előkelő helye van a világbanexp
  1. have one's place in the sun
   USA: hæ'v wʌ'nz pleɪ's ɪ'n ðiː· sʌ'n UK: hæv wʌnz pleɪs ɪn ðiː sʌn
előkelő/kékvérűadj
előkelő kényelemben éltexp
  1. he dwelt in marble halls
   USA: hiː' dwe'lt ɪ'n mɔ'rbʌ·l hɔː'lz UK: hiː dwelt ɪn mɑbl hɔːlz
előkelő körökbenexp
  1. in high places
   USA: ɪ'n haɪ' pleɪ'sʌ·z UK: ɪn haɪ pleɪsɪz
előkelő magatartásúadj
  1. courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
előkelő mozinoun
  1. palace
   USA: pæ'lʌ·s UK: pælɪs
előkelő rangja vanexp
  1. have one's place in the sun
   USA: hæ'v wʌ'nz pleɪ's ɪ'n ðiː· sʌ'n UK: hæv wʌnz pleɪs ɪn ðiː sʌn
előkelő rokonságúadj
  1. high-bred
   UK: haɪbred
előkelőségnoun
  1. socialite
   USA: soʊ'ʃʌ·laɪ"t UK: soʊʃəlaɪt
  1. notability
   UK: noʊtəbɪlɪtiː
  1. loyalty
   USA: lɔɪ'ʌ·ltiː· UK: lɔɪəltiː
  1. gentility
   USA: ʤe·ntɪ'lʌ·tiː· UK: ʤentɪlɪtiː
  1. elevated personage
   UK: elɪveɪtɪd pəːsənɪʤ
  1. dignitaries, (nobility)
   USA: dɪ'gnʌ·te"riː·z noʊ·bɪ'lʌ·tiː· UK: dɪgnɪtərɪz noʊbɪlɪtiː
előkelőségekexp
  1. people of position
   USA: piː'pʌ·l ʌ·v pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: piːpl ɔv pəzɪʃn
előkelőségek asztalaexp
  1. high table
   USA: haɪ' teɪ'bʌ·l UK: haɪ teɪbl
előkelőségek névjegyzékeexp
  1. social register
   USA: soʊ'ʃʌ·l re'ʤʌ·stəː· UK: soʊʃl reʤɪstər
Report or add missing word to a dictionary...