116 matches in 9 dictionaries. Details
elhagyv
  1. vacate
   USA: veɪ'keɪ·t UK: vəkeɪt
  1. throw over
   USA: θroʊ' oʊ'vəː· UK: θroʊ oʊvər
  1. skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
  1. skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
  1. outstrip
   USA: aʊ·tstrɪ'p UK: aʊtstrɪp
  1. outdistance
   UK: aʊtdɪstəns
  1. omit
   USA: oʊ·mɪ't UK: əmɪt
  1. mislay
   UK: mɪsleɪ
  1. leave
   USA: liː'v UK: liːv
  1. Mindig sajnálom elhagyni Eleanort.
    1. I am always sorry to leave Eleanor.
  1. leave behind
   USA: liː'v bʌ·haɪ'nd UK: liːv bɪhaɪnd
  1. jilt
   USA: ʤɪ'lt UK: ʤɪlt
  1. forsake
   USA: fɔː·rseɪ'k UK: fəseɪk
  1. fall off
   USA: fɔ'l ɔː'f UK: fɔːl ɔf
  1. expunge
   USA: ɪ·kspʌ'nʤ UK: ɪkspʌnʤ
  1. drop out
   USA: drɔ'p aʊ't UK: drɔp aʊt
  1. dismiss
   USA: dɪ"smɪ's UK: dɪzmɪs
  1. desert
   USA: dʌ·zəː't UK: dɪzəːt
  1. abandon
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·n UK: əbændən
elhagyásnoun
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. renouncing
   USA: rɪ"naʊ'nsɪ·ŋ UK: rɪnaʊnsɪŋ
  1. relinquishment
   UK: rɪlɪŋkwɪʃmənt
  1. quitting
   USA: kwɪ'tɪ·ŋ UK: kwɪtɪŋ
  1. overtaking
   USA: oʊ'vəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: oʊvəteɪkɪŋ
  1. outdistancing
   USA: aʊ'tdɪ'stʌ·nsɪ·ŋ UK: aʊtdɪstənsɪŋ
  1. omission
   USA: oʊ·mɪ'ʃʌ·n UK: əmɪʃn
  1. leaving
   USA: liː'vɪ·ŋ UK: liːvɪŋ
  1. leaving off
   USA: liː'vɪ·ŋ ɔː'f UK: liːvɪŋ ɔf
  1. jilting
   UK: ʤɪltɪŋ
  1. giving up
   USA: gɪ'vɪ·ŋ ʌ'p UK: gɪvɪŋ ʌp
 1. techn
  1. exception
   USA: ɪ·kse'pʃʌ·n UK: ɪksepʃn
  1. discarding
   USA: dɪ"skɔ'rdɪ·ŋ UK: dɪskɑdɪŋ
  1. desertion
   USA: dʌ·zəː'ʃʌ·n UK: dɪzəːʃn
  1. dereliction
   USA: de"rʌ·lɪ'kʃʌ·n UK: derəlɪkʃn
  1. betrayal
   USA: bʌ·treɪ'ʌ·l UK: bɪtreɪəl
  1. abandonment
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·nmʌ·nt UK: əbændənmənt
elhagyatottadj
  1. unfrequented
   UK: ʌnfrɪkwentɪd
  1. solitary
   USA: sɔ'lʌ·te"riː· UK: sɔlɪtriː
  1. secluded
   USA: sɪ·kluː'dʌ·d UK: sɪkluːdɪd
  1. recluse
   USA: rɪ·kluː's UK: rɪkluːs
  1. neglected
   USA: nʌ·gle'ktʌ·d UK: nɪglektɪd
  1. lonely
   USA: loʊ'nliː· UK: loʊnliː
  1. literary lone
   USA: loʊ'n UK: loʊn
  1. gaunt
   USA: gɔː'nt UK: gɔːnt
  1. friendless
   UK: frendləs
  1. literary forlorn
   USA: fəː·lɔː'rn UK: fəlɔːn
  1. desolate
   USA: de'sʌ·leɪ"t UK: desəleɪt
  1. abandoned
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·nd UK: əbændənd
elhagy(at)ottadj
  1. forsaken
   USA: fɔː·rseɪ'kʌ·n UK: fəseɪkən
elhagyatottanadv
  1. forlornly
   UK: fəlɔːnliː
  1. desolately
   UK: desələtliː
elhagyatott életexp
  1. recluse life
   USA: rɪ·kluː's laɪ'f UK: rɪkluːs laɪf
elhagyatottságnoun
  1. neglect
   USA: nʌ·gle'kt UK: nɪglekt
  1. loneliness
   USA: loʊ'nliː·nʌ·s UK: loʊnlɪnəs
  1. desolation
   USA: de"sʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: desəleɪʃn
elhagyatott volta vmineknoun
  1. seclusion
   USA: sɪ·kluː'ʒʌ·n UK: sɪkluːʒn
elhagy, elhányexp
  1. mislay , mislaid , mislaid
   UK: mɪsleɪ mɪsleɪd mɪsleɪd
elhagyja a kikötőtv
  1. put off
   USA: pʊ't ɔː'f UK: pʊt ɔf
  1. clear the harbour
   USA: klɪ'r ðiː· hɔ'rbəː· UK: klɪər ðiː hɑbər
elhagyja a partotv
 1. sports
  1. pull out
   USA: pʊ'l aʊ't UK: pʊl aʊt
elhagyja az iskolátv
  1. pass out
   USA: pæ's aʊ't UK: pɑs aʊt
elhagyja magátexp
  1. let oneself go
   USA: le't wʌ"nse'lf goʊ' UK: let wʌnself goʊ
elhagyniv
  1. leave
   USA: liː'v UK: liːv
  1. leave behind
   USA: liː'v bʌ·haɪ'nd UK: liːv bɪhaɪnd
elhagyottadj
  1. sequestered
   USA: sɪ·kwe'stəː·d UK: sɪkwestəd
  1. recluse
   USA: rɪ·kluː's UK: rɪkluːs
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
  1. lorn
   UK: lɔːn
  1. lonesome
   USA: loʊ'nsʌ·m UK: loʊnsəm
  1. lonely
   USA: loʊ'nliː· UK: loʊnliː
  1. lone
   USA: loʊ'n UK: loʊn
  1. left
   USA: le'ft UK: left
  1. jilted
   USA: ʤɪ'ltʌ·d UK: ʤɪltɪd
  1. forsaken
   USA: fɔː·rseɪ'kʌ·n UK: fəseɪkən
  1. desolate
   USA: de'sʌ·leɪ"t UK: desəleɪt
  1. deserted
   USA: dʌ·zəː'tʌ·d UK: dɪzəːtɪd
  1. derelict
   USA: de'rʌ·lɪ"kt UK: derɪlɪkt
  1. abandoned
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·nd UK: əbændənd
elhagyott embernoun
  1. waif
   USA: weɪ'f UK: weɪf
elhagyott gyermeknoun
  1. waif
   USA: weɪ'f UK: weɪf
elhagyott gyermekekexp
  1. waifs and strays
   UK: weɪfs ənd streɪz
elhagyott partra kitett emberadj
  1. maroon
   USA: məː·uː'n UK: məruːn
elhagyottságnoun
  1. loneliness
   USA: loʊ'nliː·nʌ·s UK: loʊnlɪnəs
Report or add missing word to a dictionary...