81 matches in 10 dictionaries. Details
elmegyv
  1. walk off
   USA: wɔː'k ɔː'f UK: wɔːk ɔf
  1. walk away
   USA: wɔː'k ʌ·weɪ' UK: wɔːk əweɪ
  1. visit
   USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
  1. turn away
   USA: təː'n ʌ·weɪ' UK: təːn əweɪ
  1. take off
   USA: teɪ'k ɔː'f UK: teɪk ɔf
  1. informal Aus shove off
   USA: ʃʌ'v ɔː'f UK: ʃʌv ɔf
  1. resort to
   USA: riː·sɔː'rt tʌ· UK: rɪzɔːt tuː
  1. US quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
 1. naut
  1. put over
   USA: pʊ't oʊ'vəː· UK: pʊt oʊvər
  1. pull out
   USA: pʊ'l aʊ't UK: pʊl aʊt
  1. US pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. old part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
  1. leave for
   USA: liː'v frəː· UK: liːv fəː
  1. go past
   USA: goʊ' pæ'st UK: goʊ pɑst
  1. go off
   USA: goʊ' ɔː'f UK: goʊ ɔf
  1. go for
   USA: goʊ' frəː· UK: goʊ fəː
  1. go away
   USA: goʊ' ʌ·weɪ' UK: goʊ əweɪ
  1. get by
   USA: gɪ't baɪ' UK: get baɪ
  1. informal check out
   USA: tʃe'k aʊ't UK: tʃek aʊt
  1. be off
   USA: biː· ɔː'f UK: biː ɔf
elmegy a picsábav
  1. fuck off
   USA: fʌ'k ɔː'f UK: fʌk ɔf
elmegy autózniexp
  1. go out for a drive
   USA: goʊ' aʊ't frəː· eɪ' draɪ'v UK: goʊ aʊt fəː eɪ draɪv
elmegy, elutazikv
  1. go away
   USA: goʊ' ʌ·weɪ' UK: goʊ əweɪ
elmegyengeségnoun
  1. mental deficiency
   USA: me'ntʌ·l dʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: mentl dɪfɪʃnsiː
elmegy látogatóbaexp
elmegy meglátogatni vkitv
  1. call to see sy
   USA: kɔː'l tʌ· siː' saɪ'
elmegy mellettev
  1. get by
   USA: gɪ't baɪ' UK: get baɪ
elmegy (mellette)v
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
elmegyógyásznoun
  1. mental specialist
   USA: me'ntʌ·l spe'ʃʌ·lʌ·st UK: mentl speʃəlɪst
elmegyógyászatnoun
  1. psychiatry
   USA: sɪ·kaɪ'ʌ·triː· UK: saɪkaɪətriː
elmegyógyászatiadj
  1. psychiatric
   USA: saɪ"kiː·æ'trɪ·k UK: saɪkɪætrɪk
elmegyógyintézetnoun
  1. mental hospital
   USA: me'ntʌ·l hɔ'spɪ"tʌ·l UK: mentl hɔspɪtl
  1. mental home
   USA: me'ntʌ·l hoʊ'm UK: mentl hoʊm
  1. mental health center
   USA: me'ntʌ·l he'lθ se'nəː· UK: mentl helθ sentə
  1. lunatic asylum
   USA: luː'nʌ·tɪ"k ʌ·saɪ'lʌ·m UK: luːnətɪk əsaɪləm
  1. laughing academy
   USA: læ'fɪ·ŋ ʌ·kæ'dʌ·miː· UK: lɑfɪŋ əkædəmiː
  1. asylum
   USA: ʌ·saɪ'lʌ·m UK: əsaɪləm
elmegy; otthagyexp
  1. leave , left , left
   USA: liː'v le'ft le'ft UK: liːv left left
elmegy (rádióállomás)v
  1. go off the air
   USA: goʊ' ɔː'f ðiː· e'r UK: goʊ ɔf ðiː eər
elmegy, távozik, elindulexp
  1. off / be -
   USA: ɔː'f biː· UK: ɔf biː
elmegy vhova (szórakozni)v
  1. go out
   USA: goʊ' aʊ't UK: goʊ aʊt
elmegy vhva enni (vendéglöbe)v
  1. eat out
   USA: iː't aʊ't UK: iːt aʊt
elmegy vmi elöttexp
elmegy vmi mellettv
  1. pass along
   USA: pæ's ʌ·lɔː'ŋ UK: pɑs əlɔŋ
Report or add missing word to a dictionary...