COVID-19 Fight
10 matches in 7 dictionaries. Details
elromlikv
  1. have a break-down
   USA: hæ'v eɪ' breɪ'kdaʊ"n UK: hæv eɪ breɪkdaʊn
  1. go wrong
   USA: goʊ' rɔː'ŋ UK: goʊ rɔŋ
  1. go bad
   USA: goʊ' bæ'd UK: goʊ bæd
  1. break down
   USA: breɪ'k daʊ'n UK: breɪk daʊn
  1. addle
   USA: æ'dʌ·l UK: ædl
elromlik (időjárás)v
jól indul, de elromlikv
  1. pan / be a flash in the -
   USA: pæ'n biː· eɪ' flæ'ʃ ɪ'n ðiː· UK: pæn biː eɪ flæʃ ɪn ðiː
  1. be a flash in the pan
   USA: biː· eɪ' flæ'ʃ ɪ'n ðiː· pæ'n UK: biː eɪ flæʃ ɪn ðiː pæn
elromlikv
 1. szerkezet
elromlikv
  1. zepsuć się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zepsuję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. zepsuje się
 1. pl. az idő
  1. ulegać pogorszeniu; o pogodzie psuć się
   1. firstPersonSingular:
   2. psuję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. psuje się
elromlikundef
elromlikv
elromlikv
Report or add missing word to a dictionary...