COVID-19 Fight
50 matches in 8 dictionaries. Details
elsülv
  1. informal pop off
   USA: pɔ'p ɔː'f UK: pɔp ɔf
  1. go off
   USA: goʊ' ɔː'f UK: goʊ ɔf
  1. fire
   USA: faɪ'r UK: faɪər
elsülésnoun
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
elsüllyedv
  1. submerge
   USA: sʌ·bməː'ʤ UK: səbməːʤ
 1. naut
  1. slump
   USA: slʌ'mp UK: slʌmp
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
 2. naut
  1. settle down
   USA: se'tʌ·l daʊ'n UK: setl daʊn
  1. go down
   USA: goʊ' daʊ'n UK: goʊ daʊn
 3. naut
  1. founder
   USA: faʊ'ndəː· UK: faʊndər
elsüllyedésnoun
  1. submergence
   USA: sʌ·bməː'ʤʌ·ns UK: səbməːʤəns
elsüllyedtadj
  1. sunken
   USA: sʌ'ŋkʌ·n UK: sʌŋkən
  1. sunk
   USA: sʌ'ŋk UK: sʌŋk
  1. sank
   USA: sæ'ŋk UK: sæŋk
elsüllyesztv
  1. scuttle
   USA: skʌ'tʌ·l UK: skʌtl
 1. naut
  1. slang scupper
   USA: skʌ'pəː· UK: skʌpər
  1. founder
   USA: faʊ'ndəː· UK: faʊndər
elsüllyesztésnoun
  1. submergence
   USA: sʌ·bməː'ʤʌ·ns UK: səbməːʤəns
  1. kill
   USA: kɪ'l UK: kɪl
elsüllyeszthetetlenadj
  1. unsinkable
   USA: ʌ·nsɪ'ŋkʌ·bʌ·l UK: ʌnsɪŋkəbl
(el)süllyeszthetőadj
  1. sinkable
   UK: sɪŋkəbl
elsüllyeszthetőadj
  1. sinkable
   UK: sɪŋkəbl
elsülniv
  1. cum
   USA: kʌ'm UK: kʌm
a hajó nyomban elsüllyedt a csatorna közepénexp
  1. she sank bunk in the middle of the channel
   USA: ʃiː' sæ'ŋk bʌ'ŋk ɪ'n ðiː· mɪ'dʌ·l ʌ·v ðiː· tʃæ'nʌ·l UK: ʃiː sæŋk bʌŋk ɪn ðiː mɪdl ɔv ðiː tʃænl
elsülv
  1. fegyver losgehen
elsül (fegyver)v
(el)süllyedv
elsüllyedv
  1. figurative vergehen
   fɛɐ'geːən
  1. untergehn
   'ʊntɐgeːn
elsüllyedésnoun
elsüllyed vmibenexp
Report or add missing word to a dictionary...