COVID-19 Fight
56 matches in 8 dictionaries. Details
engedelmesadj
  1. informal tame
   USA: teɪ'm UK: teɪm
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. submissive
   USA: sʌ·bmɪ'sɪ·v UK: səbmɪsɪv
  1. observant
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·nt UK: əbzəːvənt
  1. obedient
   USA: oʊ·biː'diː·ʌ·nt UK: əbiːdɪənt
  1. manageable
   USA: mæ'nɪ·ʤʌ·bʌ·l UK: mænɪʤəbl
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. dutiful
   USA: duː'tiː·fʌ·l UK: djuːtɪfəl
  1. duteous
   UK: djuːtɪəs
  1. deferential
   USA: de"fəː·e'nʃʌ·l UK: defərenʃl
  1. conformable
   UK: kənfɔːməbl
  1. US biddable
   UK: bɪdəbl
engedelmesenadv
  1. submissively
   UK: səbmɪsɪvliː
  1. obediently
   USA: oʊ·biː'dyʌ·ntliː· UK: əbiːdɪəntliː
  1. dutifully
   USA: duː'tiː·fʌ·liː· UK: djuːtɪfəliː
  1. deferentially
   UK: defərenʃəliː
engedelmeskedésnoun
  1. submission
   USA: sʌ·bmɪ'ʃʌ·n UK: səbmɪʃn
engedelmeskedikv
  1. submit
   USA: sʌ·bmɪ't UK: səbmɪt
  1. obey
   USA: oʊ·beɪ' UK: əbeɪ
engedelmeskedik nekem/kezemhez törtemexp
  1. he eats out of my hand
   USA: hiː' iː'ts aʊ't ʌ·v maɪ' hæ'nd UK: hiː iːts aʊt ɔv maɪ hænd
engedelmességnoun
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
  1. submissiveness
   UK: səbmɪsɪvnəs
  1. submission
   USA: sʌ·bmɪ'ʃʌ·n UK: səbmɪʃn
  1. obedience
   USA: oʊ·biː'diː·ʌ·ns UK: əbiːdɪəns
  1. equipage
   UK: ekwɪpɪʤ
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
vakon engedelmesexp
  1. blindly obedient
   USA: blaɪ'ndliː· oʊ·biː'diː·ʌ·nt UK: blaɪndliː əbiːdɪənt
nem engedelmeskedikv
  1. disobey
   USA: dɪ"sʌ·beɪ' UK: dɪsəbeɪ
szolgai engedelmességnoun
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
vak (engedelmesség)adj
  1. unquestioning
   USA: ʌ·nkwe'stʃʌ·nɪ·ŋ UK: ʌnkwestʃənɪŋ
kénytelen vagyok engedelmeskedniexp
  1. i must needs obey
   USA: aɪ' mʌ'st niː'dz oʊ·beɪ' UK: aɪ mʌst niːdz əbeɪ
behívó parancsnak nem engedelmeskedő hadkötelesnoun
  1. defaulter
   UK: dɪfɔːltər
engedelmesadj
  1. Gehorsam
   gə'hoːɐzaːm
  1. folgsame
   'fɔlkzaːmə
  1. folgsam
   'fɔlkzaːm
  1. ergeben
   ɛɐ'geːbən
engedelmeskedésnoun
  1. e Folge
   'fɔlgə
   1. pluralForm:
   2. Folgen
   1. genitiveForm:
   2. Folge
engedelmeskedikv
  1. parieren
   pa'riːrən
  1. old horchen
   'hɔɐçən
  1. folgen
   'fɔlgən
engedelmességnoun
  1. e Gehorsamkeit
   gə'hoːɐzaːmkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Gehorsamkeit
  1. Gehorsam
   gə'hoːɐzaːm
  1. e Folge
   'fɔlgə
   1. pluralForm:
   2. Folgen
   1. genitiveForm:
   2. Folge
  1. e Ergebenheit
   ɛɐ'geːbənhaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Ergebenheit
  1. e Artigkeit
   'aːɐtɪçkaɪt
   1. pluralForm:
   2. Artigkeiten
   1. genitiveForm:
   2. Artigkeit
 1. hunting
  1. r Appell
   a'pɛl
   1. pluralForm:
   2. Appelle
   1. genitiveForm:
   2. Appells
készségesség, engedelmességnoun
  1. e Ergebenheit
   ɛɐ'geːbənhaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Ergebenheit
engedelmesnoun
 1. gyermek, ember stb
engedelmesadj
  1. állatról sage
engedelmesenadv
Report or add missing word to a dictionary...