entsprechendadj ɛnt'ʃprɛçənt
entsprechendprep ɛnt'ʃprɛçənt
entsprechendprep ɛnt'ʃprɛçənt
dem Befehl entsprechendexp 'deːm bə'feːl ɛnt'ʃprɛçənt
No matches in the following dictionaries:
Report or add missing word to a dictionary...