COVID-19 Fight
15 matches in 7 dictionaries. Details
enyhülésv
  1. salve
   USA: sɔ'v UK: sælv
  1. remission
   USA: riː·mɪ'ʃʌ·n UK: rɪmɪʃn
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. easement
   USA: iː'zmʌ·nt UK: iːzmənt
  1. de'tente
   USA: deɪ·tɔ'nt
enyhülés (fájdalomé)noun
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
átmeneti enyhülésnoun
 1. med
  1. remission
   USA: riː·mɪ'ʃʌ·n UK: rɪmɪʃn
fájdalom enyhüléseexp
  1. ease from pain
   USA: iː'z fəː·m peɪ'n UK: iːz frɔm peɪn
enyhülésnoun
  1. r Nachlass
   1. genitiveForm:
   2. Nachlasses
  1. e Milderung
   'mɪldərʊŋ
  1. e Linderung
   'lɪndərʊŋ
   1. genitiveForm:
   2. Linderung
enyhülésnoun
 1. hideg évszakban
enyhülésnoun
enyhülést szolgálóundef
betegség fokozatos enyhülésenoun
  1. lisi
   f inv
enyhülésundef
  1. katonai enyhülés
    1. военно ~
enyhülésellenességundef
enyhülésnoun
enyhülésnoun
Report or add missing word to a dictionary...