COVID-19 Fight
30 matches in 8 dictionaries. Details
erőteljesadj
  1. vigorous
   USA: vɪ'gəː·ʌ·s UK: vɪgərəs
  1. trenchant
   USA: tre'ntʃʌ·nt UK: trentʃənt
  1. informal robustious
   UK: roʊbʌstɪəs
  1. robustic
   UK: roʊbʌstɪk
  1. robustful
   UK: roʊbʌstfəl
  1. robust
   USA: roʊ·bʌ'st UK: roʊbʌst
  1. powerful
   USA: paʊ'əː·fʌ·l UK: paʊəfəl
  1. pithy
   USA: pɪ'θiː· UK: pɪθiː
  1. hearty
   USA: hɔ'rtiː· UK: hɑtiː
  1. green
   USA: griː'n UK: griːn
  1. forcible
   USA: fɔː'rsʌ·bʌ·l UK: fɔːsəbl
  1. literary forceful
   USA: fɔː'rsfʌ·l UK: fɔːsfəl
  1. informal dynamic
   USA: daɪ·næ'mɪ·k UK: daɪnæmɪk
  1. crisp
   USA: krɪ'sp UK: krɪsp
  1. informal beefy
   USA: biː'fiː· UK: biːfiː
erőteljesenadv
  1. vigorously
   USA: vɪ'gəː·ʌ·sliː· UK: vɪgərəsliː
  1. the fore
   USA: ðiː· fɔː'r UK: ðiː fɔːr
  1. roundly
   USA: raʊ'ndliː· UK: raʊndliː
  1. robustfully
   UK: roʊbʌstfəliː
  1. lustily
   UK: lʌstɪliː
  1. forcibly
   USA: fɔː'rsʌ·bliː· UK: fɔːsəbliː
  1. forcefully
   USA: fɔː'rsfʌ·liː· UK: fɔːsfəliː
erőteljesen kezelv
  1. ply
   USA: plaɪ' UK: plaɪ
erőteljesen sürgetv
  1. press for
   USA: pre's frəː· UK: pres fəː
erőteljesen sürgetőadj
  1. urgent
   USA: əː'ʤʌ·nt UK: əːʤənt
erőteljes karakterű leszbikus nőnoun
  1. dyke
   USA: daɪ'k UK: daɪk
erőteljességnoun
  1. roundness
   UK: raʊndnəs
  1. robustness
   USA: roʊ·bʌ'stnʌ·s UK: roʊbʌstnəs
erőteljes stílusexp
  1. telling style
   USA: te'lɪ·ŋ staɪ'l UK: telɪŋ staɪl
  1. robustious style
   UK: roʊbʌstɪəs staɪl
erőteljesadj
erőteljesnoun
 1. bot
  1. m jet
erőteljesenadv
  1. előadási utasítás forte
erőteljességnoun
 1. arts
  1. figurative m dynamisme
erőteljesundef
  1. zdrowy czerstwy
erőteljességnoun
erőteljesenundef
erőteljesenadv
Report or add missing word to a dictionary...