COVID-19 Fight
erreadv
  1. literary whereupon
   USA: hwe'rʌ·pɔ'n UK: weərʌpɔn
  1. thereupon
   USA: ðe"rʌ·pɔ'n UK: ðeərəpɔn
  1. on this
   USA: ɔ'n ðʌ·s UK: ɔn ðɪs
  1. hither
   USA: hɪ'ðəː· UK: hɪðər
erre a célra készültadj
  1. ad hoc
   USA: æ'd hɔ'k UK: æd hɔk
erre a célra létesültadj
  1. ad hoc
   USA: æ'd hɔ'k UK: æd hɔk
erre aztán kíváncsi vagyok!exp
  1. i wonder!
   USA: aɪ' wʌ'ndəː· UK: aɪ wʌndər
erre büszke lehet/becsületére válikexp
  1. that's a feather in his cap
   UK: ðəts eɪ feðər ɪn hɪz kæp
erre hirtelen összerezzentemexp
  1. that gave me a jump
   USA: ðʌ·t geɪ'v miː' eɪ' ʤʌ'mp UK: ðət geɪv miː eɪ ʤʌmp
erre; igyexp
  1. this way
   USA: ðʌ·s weɪ' UK: ðɪs weɪ
erre még gondolni sem szabadexp
  1. perish the thought
   USA: pe'rɪ·ʃ ðiː· θɔː't UK: perɪʃ ðiː θɔːt
erre még gondolni sem szabad!exp
  1. perish the thought!
   USA: pe'rɪ·ʃ ðiː· θɔː't UK: perɪʃ ðiː θɔːt
erre még telikexp
  1. i can swing it
   USA: aɪ' kʌ·n swɪ'ŋ ʌ·t UK: aɪ kæn swɪŋ ɪt
erre nekem nem telikexp
  1. i can't run to that
   USA: aɪ' kæ'nt rʌ'n tʌ· ðʌ·t UK: aɪ kænt rʌn tuː ðət
erre tessék!exp
  1. this way please!
   USA: ðʌ·s weɪ' pliː'z UK: ðɪs weɪ pliːz
  1. step this way!
   USA: ste'p ðʌ·s weɪ' UK: step ðɪs weɪ
erre tessékexp
  1. this way, please
   USA: ðʌ·s weɪ' pliː'z UK: ðɪs weɪ pliːz
  1. step this way
   USA: ste'p ðʌ·s weɪ' UK: step ðɪs weɪ
erre vonatkozólagadv
  1. as far as that goes
   USA: e'z fɔ'r e'z ðʌ·t goʊ'z UK: əz fɑr əz ðət goʊz
erre összerezzentexp
  1. that gave him a jump
   USA: ðʌ·t geɪ'v ɪ"m eɪ' ʤʌ'mp UK: ðət geɪv hɪm eɪ ʤʌmp
erre/arraexp
  1. that way
   USA: ðʌ·t weɪ' UK: ðət weɪ
erre-arraexp
  1. hither and thither
   UK: hɪðər ənd ðɪðər
erre-arra/ide-odaexp
  1. hither an thither
   UK: hɪðər ən ðɪðər
errefeléadv
  1. hereabout
   USA: hɪ'rʌ·baʊ"t UK: hɪərəbaʊt
  1. around here
   USA: əː·aʊ'n hɪ'r UK: əraʊnd hɪər
errefelé így szokásexp
  1. it's the custom of the country
   USA: ʌ·ts ðiː· kʌ'stʌ·m ʌ·v ðiː· kʌ'ntriː· UK: ɪts ðiː kʌstəm ɔv ðiː kʌntriː
Report or add missing word to a dictionary...