COVID-19 Fight
ezt most ne firtassukexp
    1. we will not dwell on that
      USA: wiː' wʌ·l nɔ't dwe'l ɔ'n ðʌ·t UK: wiː wɪl nɔt dwel ɔn ðət
    1. let us leave it at that
      USA: le't yuː'e's liː'v ʌ·t æ't ðʌ·t UK: let ʌz liːv ɪt ət ðət
Report or add missing word to a dictionary...