COVID-19 Fight
103 matches in 15 dictionaries.
Fadenzieher (in Textilien)undef
faderundef
fadereundef
Fadheitundef
nach Strich und Fadenundef
Er hatte den Faden verloren.undef
Da beisst die Maus keinen Faden ab.undef
Sein Leben hängt an einem seidenen Faden.undef
fädelte einundef
Fädenundef
Fadennoun
fadenförmigv
Fadenkreuznoun
fadarabnoun
  1. stick
   USA: stɪ'k UK: stɪk
  1. Keress néhány száraz fadarabot hogy tüzet rakjunk.
    1. Find some dry sticks and we'll make a campfire.
  1. regional splint
   USA: splɪ'nt UK: splɪnt
  1. billet
   USA: bɪ'lʌ·t UK: bɪlɪt
  1. a piece of wood
   USA: eɪ' piː's ʌ·v wʊ'd UK: eɪ piːs ɔv wʊd
  1. a bit of wood
   USA: eɪ' bɪ't ʌ·v wʊ'd UK: eɪ bɪt ɔv wʊd
fadöntésnoun
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
fadugónoun
  1. dowel
   USA: daʊ'ʌ·l UK: daʊəl
  1. regional bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
izzó fadarabnoun
  1. ember
   USA: e'mbəː· UK: embər
kis fadarabnoun
  1. stick
   USA: stɪ'k UK: stɪk
kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésérenoun
 1. naut
  1. leader
   USA: liː'dəː· UK: liːdər
Report or add missing word to a dictionary...