COVID-19 Fight
fastenv intrans v USA: fæ'sʌ·n UK: fɑsn
fasten a crime on syv USA: fæ'sʌ·n eɪ' kraɪ'm ɔ'n saɪ'
fasten one's eyes on sgv
fasten seat belts!exp USA: fæ'sʌ·n siː't be'lts UK: fɑsn siːt belts
fasten your seat belts pleaseexp USA: fæ'sʌ·n yʊ'r siː't be'lts pliː'z UK: fɑsn jɔːr siːt belts pliːz
fastenernoun USA: fæ'snəː· UK: fɑsnər
fasteningnoun USA: fæ'snɪ·ŋ UK: fɑsnɪŋ
patent fastenernoun USA: pæ'tʌ·nt fæ'snəː· UK: peɪtnt fɑsnər
slide fastenernoun USA: slaɪ'd fæ'snəː· UK: slaɪd fɑsnər
snap fastenernoun USA: snæ'p fæ'snəː· UK: snæp fɑsnər
zip fastenernoun USA: zɪ'p fæ'snəː· UK: zɪp fɑsnər
joint fasteningnoun USA: ʤɔɪ'nt fæ'snɪ·ŋ UK: ʤɔɪnt fɑsnɪŋ
joint fasteningexp USA: ʤɔɪ'nt fæ'snɪ·ŋ UK: ʤɔɪnt fɑsnɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...