COVID-19 Fight
54 matches in 2 dictionaries. Details
featherv intrans v USA: fe'ðəː· UK: feðər
feather-bednoun USA: fe'ðəː·be"d UK: feðəbed
featherbrainnoun UK: feðəbreɪn
featherbrainadj UK: feðəbreɪn
featherbrainedadj UK: feðəbreɪnd
feather-brainedadj UK: feðəbreɪnd
feather-edgenoun UK: feðəeʤ
feather-headedadj UK: feðəhedɪd
featheringnoun USA: fe'ðrɪ·ŋ UK: feðərɪŋ
feather in one's capexp USA: fe'ðəː· ɪ'n wʌ'nz kæ'p UK: feðər ɪn wʌnz kæp
feather merchantnoun USA: fe'ðəː· məː'tʃʌ·nt UK: feðər məːtʃənt
feather one's nestv USA: fe'ðəː· wʌ'nz ne'st UK: feðər wʌnz nest
feather-stitchnoun UK: feðəstɪtʃ
featherweightnoun USA: fe'ðəː·weɪ"t UK: feðəweɪt
feather-weightadj USA: fe'ðəː·weɪ"t UK: feðəweɪt
featherweightadj USA: fe'ðəː·weɪ"t UK: feðəweɪt
white featherexp USA: hwaɪ't fe'ðəː· UK: waɪt feðər
Report or add missing word to a dictionary...