191 matches in 10 dictionaries. Details
feladv
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
feladv
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. throw up
   USA: θroʊ' ʌ'p UK: θroʊ ʌp
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. Egyhónapi ostrom után feladták az erődöt, mivel nem volt több ivóvizük.
    1. After a month siege they surrendered the fortress to the enemy, as they had no more drinking water.
  1. resign
   USA: riː·saɪ'n UK: rɪzaɪn
  1. renounce
   USA: rɪ"naʊ'ns UK: rɪnaʊns
  1. relinquish
   USA: riː·lɪ'ŋkwɪ·ʃ UK: rɪlɪŋkwɪʃ
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. pass up
   USA: pæ's ʌ'p UK: pɑs ʌp
  1. give up
   USA: gɪ'v ʌ'p UK: gɪv ʌp
  1. get off
   USA: gɪ't ɔː'f UK: get ɔf
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
  1. A felmérés 5 százalékos visszaesést mutat a mobiltelefon-eladásban.
    1. The survey shows a 5 per cent drop in the sales of mobile phones.
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. chuck up
   USA: tʃʌ'k ʌ'p UK: tʃʌk ʌp
  1. cede
   USA: siː'd UK: siːd
  1. betray
   USA: bʌ·treɪ' UK: bɪtreɪ
  1. abandon
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·n UK: əbændən
felad; abbahagy; leszokik rólav
  1. give up
   USA: gɪ'v ʌ'p UK: gɪv ʌp
feladásnoun
 1. mil
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. sending
   USA: se'ndɪ·ŋ UK: sendɪŋ
  1. old rendition
   USA: re·ndɪ'ʃʌ·n UK: rendɪʃn
  1. getting off
   USA: gɪ'tɪ·ŋ ɔː'f UK: getɪŋ ɔf
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. A rendelés feladását e-mailben erősítjük meg.
    1. We will confirm the dispatch of your order by email.
  1. despatch
   UK: dɪspætʃ
  1. consignment
   USA: kʌ·nsaɪ'nmʌ·nt UK: kənsaɪnmənt
  1. capitulation
   USA: kʌ·pɪ"tʃʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kəpɪtʃʊleɪʃn
  1. abdication
   USA: æ"bdɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: æbdɪkeɪʃn
feladás (csomagé)noun
  1. registration
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: reʤɪstreɪʃn
feladási értesítésexp
  1. letter of advice
   USA: le'təː· ʌ·v ʌ·dvaɪ's UK: letər ɔv ədvaɪs
  1. advice note
   USA: ʌ·dvaɪ's noʊ't UK: ədvaɪs noʊt
feladatv
  1. task
   USA: tæ'sk UK: tɑsk
  1. Az oktatás feladata nemcsak az agyamat, de a testemet is próbára tette.
    1. The task of instruction was as arduous for the body as the mind.
  1. role
   USA: roʊ'l UK: roʊl
  1. Neked mi a feladatod ebben a projektben?
    1. What's your role in this project?
  1. problem
   USA: prɔ'blʌ·m UK: prɔbləm
  1. Mérnökeink naponta birkóznak meg nehezebb feladatokkal is.
    1. Our engineers met problems more difficult every day.
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
  1. Csak az a kár, hogy nem lát maga előtt határozott feladatot.
    1. It is only a pity that he has no definite object in view.
  1. lesson
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
  1. A tanácsadó bizottság általános feladata a Bizottság támogatása.
    1. The general function of the Advisory Committee is to support the Commission.
  1. exercise
   USA: e'ksəː·saɪ"z UK: eksəsaɪz
  1. Ebben a feladatban egy számot törtté kell alakítani.
    1. In this exercise you have to convert a number into a fraction.
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
  1. Egy postás feladata levelek és csomagok kézbesítése.
    1. The duty of a postman is to deliver letters and parcels.
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
  1. Nehéz munka lesz, de tudom hogy felnő a feladathoz.
    1. It's going to be a difficult job, but I'm sure she'll rise to the challenge.
  1. US assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
  1. Az esetek döntő többségében a feladatok kevesebb, mint hat hónapig tartanak.
    1. In the vast majority of cases assignments last for less than six months.
feladata megtenni vmitv
feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába exp
feladatként azonosítv
  1. address
   USA: ʌ·dre's UK: ədres
feladatkörexp
  1. scope of duties
   USA: skoʊ'p ʌ·v duː'tiː·z UK: skoʊp ɔv djuːtɪz
feladatlapnoun
 1. edu
  1. worksheet
   USA: wəː'kʃiː"t UK: wəːkʃiːt
feladat megfogalmazásaexp
  1. problem definition
   USA: prɔ'blʌ·m de"fʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: prɔbləm defɪnɪʃn
feladatmeghatározásexp
  1. problem determination
   USA: prɔ'blʌ·m dʌ·təː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: prɔbləm dɪtəːmɪneɪʃn
feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételei szerinti szolgáltatási igények és célkitűzések pontos meghatározása, esetenként az alkalmazandó módszereket és eszközöket is tartalmazza. (PHARE)exp
  1. terms of reference
   USA: təː'mz ʌ·v re'frʌ·ns UK: təːmz ɔv refrəns
feladatmeghatározás (EU)exp
  1. terms of reference
   USA: təː'mz ʌ·v re'frʌ·ns UK: təːmz ɔv refrəns
feladatoknoun
  1. tasks
   USA: tæ'sks UK: tɑsks
feladatot bíz vkirev
  1. lay a charge on sy
   USA: leɪ' eɪ' tʃɔ'rʤ ɔ'n saɪ'
feladatot teljesítexp
  1. complete a task
   USA: kʌ·mpliː't eɪ' tæ'sk UK: kəmpliːt eɪ tɑsk
feladatvezérlő nyelvexp
  1. job control language
   USA: ʤoʊ'b kʌ·ntroʊ'l læ'ŋgwʌ·ʤ UK: ʤoʊb kəntroʊl læŋgwɪʤ
Report or add missing word to a dictionary...