COVID-19 Fight
24 matches in 8 dictionaries. Details
felborítv
  1. figurative upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. turn over
   USA: təː'n oʊ'vəː· UK: təːn oʊvər
  1. tumble down
   USA: tʌ'mbʌ·l daʊ'n UK: tʌmbl daʊn
  1. tip
   USA: tɪ'p UK: tɪp
  1. tip up
   USA: tɪ'p ʌ'p UK: tɪp ʌp
  1. tip over
   USA: tɪ'p oʊ'vəː· UK: tɪp oʊvər
  1. tilt
   USA: tɪ'lt UK: tɪlt
  1. roll over
   USA: roʊ'l oʊ'vəː· UK: roʊl oʊvər
  1. push over
   USA: pʊ'ʃ oʊ'vəː· UK: pʊʃ oʊvər
  1. overbalance
   UK: oʊvəbæləns
  1. knock over
   USA: nɔ'k oʊ'vəː· UK: nɔk oʊvər
  1. capsize
   USA: kæ'psaɪ"z UK: kæpsaɪz
  1. cant
   USA: kæ'nt UK: kænt
  1. bowl over
   USA: boʊ'l oʊ'vəː· UK: boʊl oʊvər
felborításnoun
  1. upsetting
   USA: ʌ·pse'tɪ·ŋ UK: ʌpsetɪŋ
  1. turnover
   USA: təː'noʊ"vəː· UK: təːnoʊvər
  1. tipping
   USA: tɪ'pɪ·ŋ UK: tɪpɪŋ
felboríthatóadj
  1. reversible
   USA: riː·vəː'sʌ·bʌ·l UK: rɪvəːsəbl
felborítja a lelki egyensúlyátexp
  1. throw off his balance
   USA: θroʊ' ɔː'f hʌ·z bæ'lʌ·ns UK: θroʊ ɔf hɪz bæləns
felborítja a terveketexp
  1. throw a spanner into the works
   USA: θroʊ' eɪ' spæ'nəː· ɪ"ntʌ· ðiː· wəː'ks UK: θroʊ eɪ spænər ɪntuː ðiː wəːks
felborítja vki terveitv
csilléket felborító szerkezetnoun
 1. mining
  1. rocker
   USA: rɔ'kəː· UK: rɔkər
felborítv
 1. csónakot
felborítv
felborítundef
  1. figurative rare spostare
 1. tervet, programot
  1. sconvolgere
   sconvólgere
 2. terveket stb.
  1. rare literary sconcertare
 3. tervet, programot
 4. tervet, programot
 5. tervet, programot
  1. figurative rovesciare
 6. tervet, programot
  1. capovolgere
   capovólgere
 7. tervet, programot
felborítv
felborításundef
 1. tervé, programé
 2. tervé, programé
 3. tervé, programé
  1. literary rovesciata
  1. figurative rovesciamento
 4. tervé, programé
felborítja a harmóniátundef
felborítja a lelki egyensúlytundef
felborítja a nyugalmatundef
felborítja az anyagi / pénzügyi egyensúlyátundef
felborítja az egyensúlytundef
felborítóundef
 1. terveket stb.
  1. rare literary sconcertante
Report or add missing word to a dictionary...