COVID-19 Fight
7 matches in 3 dictionaries. Details
felelősségre vonhatóadj
  1. answerable
   USA: æ'nsəː·ʌ·bʌ·l UK: ænsərəbl
felelősségre vonhatóságnoun
  1. accountability
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bɪ"lʌ·tiː· UK: əkaʊntəbɪlɪtiː
törvényesen felelősségre vonhatóexp
  1. amenable to law
   USA: ʌ·miː'nʌ·bʌ·l tʌ· lɔ' UK: əmiːnəbl tuː lɔː
felelősségre vonhatóadj
felelősségre vonhatóundef
  1. imputabile
   imputábile
felelősségre vonhatóságundef
felelősségre nem vonhatóundef
  1. irresponsabile
   irresponsábile
Report or add missing word to a dictionary...