28 matches in 7 dictionaries. Details
felfordulv
  1. upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. turn upside down
   USA: təː'n ʌ'psaɪ'd daʊ'n UK: təːn ʌpsaɪd daʊn
  1. turn up
   USA: təː'n ʌ'p UK: təːn ʌp
  1. turn over
   USA: təː'n oʊ'vəː· UK: təːn oʊvər
  1. somerset
   USA: sʌ'məː·se"t UK: sʌməsət
  1. somersault
   USA: sʌ'məː·sɔː"lt UK: sʌməsɔːlt
  1. overturn
   USA: oʊ'vəː·təː"n UK: oʊvətəːn
  1. US careen
   USA: kəː·iː'n UK: kəriːn
  1. capsize
   USA: kæ'psaɪ"z UK: kæpsaɪz
felfordul a gyomrav
  1. sicken
   USA: sɪ'kʌ·n UK: sɪkn
felfordulásnoun
  1. upsetting
   USA: ʌ·pse'tɪ·ŋ UK: ʌpsetɪŋ
  1. upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. Jó lesz majd berendezkedni az új otthonunkban, magunk mögött hagyni ezt az egész felfordulást.
    1. It'll be good to get settled in our new home, put all this upset behind.
  1. figurative upheaval
   USA: ʌ·phiː'vʌ·l UK: ʌphiːvəl
  1. turnover
   USA: təː'noʊ"vəː· UK: təːnoʊvər
  1. tumult
   USA: tuː'mʌ·lt UK: tjuːmʌlt
  1. tumble
   USA: tʌ'mbʌ·l UK: tʌmbl
  1. topsy-turvy
   UK: tɔpsɪtəːviː
  1. informal to-do
  1. subversion
   USA: sʌ·bvəː'ʒʌ·n UK: səbvəːʃn
  1. somerset
   USA: sʌ'məː·se"t UK: sʌməsət
  1. somersault
   USA: sʌ'məː·sɔː"lt UK: sʌməsɔːlt
  1. mull
   USA: mʌ'l UK: mʌl
  1. mix
   USA: mɪ'ks UK: mɪks
  1. mix-up
   USA: mɪ'ksʌ·p
  1. huddle
   USA: hʌ'dʌ·l UK: hʌdl
  1. hoopla
   USA: huː'plɔ"
  1. convulsion
   USA: kʌ·nvʌ'lʃʌ·n UK: kənvʌlʃn
  1. commotion
   USA: kʌ·moʊ'ʃʌ·n UK: kəmoʊʃn
  1. combustion
   USA: kʌ·mbʌ'stʃʌ·n UK: kəmbʌstʃən
  1. cataclysm
   USA: kæ'tʌ·klɪ"sʌ·m UK: kætəklɪzəm
  1. brouhaha
   USA: bruː'hɔ·hɔ· UK: bruːhɑhɑ
  1. anarchy
   USA: æ'nəː·kiː· UK: ænəkiː
felfordulásban levőadj
  1. rare confounded
   USA: kʌ·nfaʊ'ndʌ·d UK: kənfaʊndɪd
felfordult világnoun
  1. topsy-turvy
   UK: tɔpsɪtəːviː
őrült felfordulást csinálexp
  1. raise hell
   USA: reɪ'z he'l UK: reɪz hel
felfordulásnoun
  1. r Rummel
   'rʊməl
   1. genitiveForm:
   2. Rummels
  1. s Chaos
   'kaːɔs
   1. genitiveForm:
   2. Chaos
  1. e Anarchie
   anaɐ'çiː
   1. pluralForm:
   2. Anarchieen
   3. Anarchiei
   1. genitiveForm:
   2. Anarchie
felfordulás, zavarexp
  1. e Furore
   'eː fu'roːrə
felfordulv
 1. hajó, kocsi stb
felfordulv
felfordulásnoun
 1. hajóé, kocsié
felfordulásnoun
felfordulundef
 1. naut
  1. old regional tomare
 2. vkinek a gyomra
  1. rare Tuscan sdegnarsi
 3. gyomor, rend stb.
 4. meghal
  1. capovolgersi
   capovólgersi
felfordulv
 1. vitorláshajó
felfordul a gyomra vkinekundef
felfordulásnoun
  1. Tuscan scangeo
   m scangéo
  1. paciugo
   m tsz: -ghi
  1. rare pacchiuco
   m
  1. old caosse
   m
  1. caos
   m inv
  1. babele
   f tsz. ritk.: -li
  1. ambaradan
   m inv ambaradán
felfordultundef
 1. gyomor
 2. meghalt
lármás felfordulásundef
Report or add missing word to a dictionary...