COVID-19 Fight
73 matches in 8 dictionaries. Details
felhajtv
  1. informal turn up
   USA: təː'n ʌ'p UK: təːn ʌp
  1. tuck up
   USA: tʌ'k ʌ'p UK: tʌk ʌp
  1. take off
   USA: teɪ'k ɔː'f UK: teɪk ɔf
  1. slang US rustle
   USA: rʌ'sʌ·l UK: rʌsl
  1. rout out
   UK: raʊt aʊt
  1. round up
   USA: raʊ'nd ʌ'p UK: raʊnd ʌp
  1. ride up
   USA: raɪ'd ʌ'p UK: raɪd ʌp
  1. raise the wind
   USA: reɪ'z ðiː· wɪ'nd UK: reɪz ðiː wɪnd
  1. quaff
   UK: kwɔf
  1. slang mop up
   USA: mɔ'p ʌ'p UK: mɔp ʌp
  1. US kite
   USA: kaɪ't UK: kaɪt
  1. hem
   USA: he'm UK: mm
 1. hunting
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
  1. drink down
   USA: drɪ'ŋk daʊ'n UK: drɪŋk daʊn
  1. cock
   USA: kɔ'k UK: kɔk
  1. beat up
   USA: biː't ʌ'p UK: biːt ʌp
felhajt (árat)v
  1. send up
   USA: se'nd ʌ'p UK: send ʌp
felhajtásnoun
  1. upturn
   USA: ʌ'ptəː"n UK: ʌptəːn
  1. tuck
   USA: tʌ'k UK: tʌk
  1. round-up
   USA: raʊ'ndʌ"p UK: raʊndʌp
  1. hype
   USA: haɪ'p
  1. hoopla
   USA: huː'plɔ"
  1. hem
   USA: he'm UK: mm
  1. US cuff
   USA: kʌ'f UK: kʌf
  1. ado
   USA: ʌ·duː' UK: əduː
felhajtás/hűhó/lármanoun
  1. ado
   USA: ʌ·duː' UK: əduː
felhajthatóadj
  1. folding
   USA: foʊ'ldɪ·ŋ UK: foʊldɪŋ
  1. foldaway
   UK: foʊldəweɪ
felhajtható lapnoun
  1. flap
   USA: flæ'p UK: flæp
felhajt (italt)v
  1. toss off
   USA: tɔː's ɔː'f UK: tɔs ɔf
  1. drink off
   USA: drɪ'ŋk ɔː'f UK: drɪŋk ɔf
  1. drink down
   USA: drɪ'ŋk daʊ'n UK: drɪŋk daʊn
felhajtja az áratexp
  1. bid up
   USA: bɪ'd ʌ'p UK: bɪd ʌp
felhajt/lehajt (italt)v
  1. drink off
   USA: drɪ'ŋk ɔː'f UK: drɪŋk ɔf
felhajtónoun
  1. UK tout
   USA: taʊ't UK: tuːt
  1. ramp
   USA: ræ'mp UK: ræmp
  1. procurer
   USA: proʊ·kyʊ'rəː· UK: prəkjʊərər
  1. informal hunter
   USA: hʌ'ntəː· UK: hʌntər
  1. fiddler
   USA: fɪ'dləː· UK: fɪdlər
  1. US booster
   USA: buː'stəː· UK: buːstər
felhajtóerőnoun
  1. buoyancy
   USA: bɔɪ'ʌ·nsiː· UK: bɔɪənsiː
felhajtó erőexp
  1. upthrust
   UK: ʌpθrʌst
  1. buoyancy
   USA: bɔɪ'ʌ·nsiː· UK: bɔɪənsiː
felhajtó nyomásnoun
  1. upthrust
   UK: ʌpθrʌst
felhajtósávnoun
  1. slip road
   USA: slɪ'p roʊ'd UK: slɪp roʊd
  1. merging lane
   USA: məː'ʤɪ·ŋ leɪ'n UK: məːʤɪŋ leɪn
felhajtottadj
  1. upturned
   UK: ʌptəːnd
felhajtó ügynöknoun
  1. runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
felhajt (ruhát)v
  1. take up
   USA: teɪ'k ʌ'p UK: teɪk ʌp
felhajt vmitv
árakat felhajtexp
  1. bull the market
   USA: bʊ'l ðiː· mɔ'rkʌ·t UK: bʊl ðiː mɑkɪt
kártyasarkokat felhajtv
  1. US riffle
   USA: rɪ'fʌ·l UK: rɪfl
Report or add missing word to a dictionary...