COVID-19 Fight
37 matches in 8 dictionaries. Details
felizgatv
  1. work up
   USA: wəː'k ʌ'p UK: wəːk ʌp
  1. wind up
   USA: wɪ'nd ʌ'p UK: wɪnd ʌp
  1. upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. turn on
   USA: təː'n ɔ'n UK: təːn ɔn
  1. touch up
   USA: tʌ'tʃ ʌ'p UK: tʌtʃ ʌp
  1. tickle up
   USA: tɪ'kʌ·l ʌ'p UK: tɪkl ʌp
  1. informal rattle
   USA: ræ'tʌ·l UK: rætl
  1. put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. informal gall
   USA: gɔː'l UK: gɔːl
  1. flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. informal ferment
   USA: fəː'me·nt UK: fəːment
  1. arouse
   USA: əː·aʊ'z UK: əraʊz
  1. agitate
   USA: æ'ʤʌ·teɪ"t UK: æʤɪteɪt
(fel)izgatv
  1. excite
   USA: ɪ·ksaɪ't UK: ɪksaɪt
felizgatásnoun
  1. provocation
   USA: prɔ"vʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: prɔvəkeɪʃn
  1. fermentation
   USA: fəː"mʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: fəːmenteɪʃn
felizgat/felidegesítv
  1. rough up
   USA: rʌ'f ʌ'p UK: rʌf ʌp
felizgathatóadj
  1. impulsive
   USA: ɪ"mpʌ'lsɪ·v UK: ɪmpʌlsɪv
felizgatja magátv
  1. informal take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
  1. get worked up
   USA: gɪ't wəː'kt ʌ'p UK: get wəːkt ʌp
felizgatóadj
  1. stirrer
   UK: stəːrə
  1. maddening
   USA: mæ'dnɪ·ŋ UK: mædnɪŋ
felizgatottadj
  1. exalted
   USA: ɪ·gzɔː'ltʌ·d UK: ɪgzɔːltɪd
felizgat vkitv
  1. rough sy up the wrong way
   USA: rʌ'f saɪ' ʌ'p ðiː· rɔː'ŋ weɪ'
felizgat vkit vki ellenv
  1. set sy against sy
   USA: se't saɪ' ʌ·ge'nst saɪ'
csiklandozva felizgatv
  1. tickle up
   USA: tɪ'kʌ·l ʌ'p UK: tɪkl ʌp
nemileg felizgatv
  1. turn sy on
   USA: təː'n saɪ' ɔ'n
nemileg felizgat (férfi nőt, kézzel)exp
  1. feel up someone
   USA: fiː'l ʌ'p sʌ'mwʌ"n UK: fiːl ʌp sʌmwʌn
(fel)izgatv
  1. erregen
   ɛɐ'reːgən
  1. agitieren
   agi'tiːrən
felizgatv
  1. spannen
   'ʃpanən
  1. reizen
   'raɪtsən
felizgatja magátv
  1. erregen
   ɛɐ'reːgən
(fel)izgatv
felizgatja magátv
felizgatv
  1. podniecić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. podniecę
   1. thirdPersonSingular:
   2. podnieci
   1. seeAlso:
  2. podniecać
   1. firstPersonSingular:
   2. podniecam
   1. thirdPersonSingular:
   2. podnieca
   1. seeAlso:
Report or add missing word to a dictionary...