COVID-19 Fight
felizgatv
  1. work up
   USA: wəː'k ʌ'p UK: wəːk ʌp
  1. wind up
   USA: wɪ'nd ʌ'p UK: wɪnd ʌp
  1. upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. turn on
   USA: təː'n ɔ'n UK: təːn ɔn
  1. touch up
   USA: tʌ'tʃ ʌ'p UK: tʌtʃ ʌp
  1. tickle up
   USA: tɪ'kʌ·l ʌ'p UK: tɪkl ʌp
  1. informal rattle
   USA: ræ'tʌ·l UK: rætl
  1. put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. informal gall
   USA: gɔː'l UK: gɔːl
  1. flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. informal ferment
   USA: fəː'me·nt UK: fəːment
  1. arouse
   USA: əː·aʊ'z UK: əraʊz
  1. agitate
   USA: æ'ʤʌ·teɪ"t UK: æʤɪteɪt
(fel)izgatv
  1. excite
   USA: ɪ·ksaɪ't UK: ɪksaɪt
felizgat vkitv
  1. rough sy up the wrong way
   USA: rʌ'f saɪ' ʌ'p ðiː· rɔː'ŋ weɪ'
felizgat vkit vki ellenv
  1. set sy against sy
   USA: se't saɪ' ʌ·ge'nst saɪ'
felizgat/felidegesítv
  1. rough up
   USA: rʌ'f ʌ'p UK: rʌf ʌp
felizgathatóadj
  1. impulsive
   USA: ɪ"mpʌ'lsɪ·v UK: ɪmpʌlsɪv
felizgatja magátv
  1. informal take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
  1. get worked up
   USA: gɪ't wəː'kt ʌ'p UK: get wəːkt ʌp
felizgatottadj
  1. exalted
   USA: ɪ·gzɔː'ltʌ·d UK: ɪgzɔːltɪd
felizgatásnoun
  1. provocation
   USA: prɔ"vʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: prɔvəkeɪʃn
  1. fermentation
   USA: fəː"mʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: fəːmenteɪʃn
felizgatóadj
  1. stirrer
   UK: stəːrə
  1. maddening
   USA: mæ'dnɪ·ŋ UK: mædnɪŋ
csiklandozva felizgatv
  1. tickle up
   USA: tɪ'kʌ·l ʌ'p UK: tɪkl ʌp
nemileg felizgatv
  1. turn sy on
   USA: təː'n saɪ' ɔ'n
nemileg felizgat (férfi nőt, kézzel)exp
  1. feel up someone
   USA: fiː'l ʌ'p sʌ'mwʌ"n UK: fiːl ʌp sʌmwʌn
Report or add missing word to a dictionary...