COVID-19 Fight
8 matches in 5 dictionaries. Details
feljönv
  1. come up
   USA: kʌ'm ʌ'p UK: kʌm ʌp
  1. come out
   USA: kʌ'm aʊ't UK: kʌm aʊt
feljön a városba <vidékről>exp
  1. come up to town
   USA: kʌ'm ʌ'p tʌ· taʊ'n UK: kʌm ʌp tuː taʊn
feljön (étel íze)v
  1. repeat
   USA: riː·piː't UK: rɪpiːt
feljönundef
 1. égitest
  1. sorgere
   sórgere
 2. Nap, Hold
 3. égitest
  1. nascere
   náscere
 4. Nap, Hold
újra feljönundef
 1. égitest
  1. risorgere
   risórgere
feljönv
Report or add missing word to a dictionary...