COVID-19 Fight
10 matches in 6 dictionaries. Details
fellendülésnoun
  1. upswing
   USA: ʌ'pswɪ"ŋ UK: ʌpswɪŋ
  1. upsurge
   USA: ʌ'psəː"ʤ UK: ʌpsəːʤ
  1. recovery
   USA: rɪ·kʌ'vəː·iː· UK: rɪkʌvəriː
  1. boost
   USA: buː'st UK: buːst
  1. boom
   USA: buː'm UK: buːm
fellendülés és válságexp
  1. boom and bust
   USA: buː'm ʌ·nd bʌ'st UK: buːm ənd bʌst
újra fellendülésnoun
  1. comeback
   USA: kʌ'mbæ"k UK: kʌmbæk
  1. come-back
   USA: kʌ'mbæ"k UK: kʌmbæk
fellendülésnoun
  1. r Aufstieg
   'aʊfʃtiːk
   1. pluralForm:
   2. Aufstiege
   1. genitiveForm:
   2. Aufstieges
   3. Aufstiegs
  1. r Aufschwung
   1. genitiveForm:
   2. Aufschwunges
   3. Aufschwungs
  1. figurative r Anstoß
fellendülésnoun
fellendülésnoun
fellendülést elősegítőundef
fellendülésundef
  1. gazdasági fellendülés
    1. стопански ~
    1. стопанско ~
  2. kulturális fellendülés
    1. културен ~
  1. gazdasági fellendülés
    1. стопански ~
    1. стопанско ~
fellendülésnoun
Report or add missing word to a dictionary...