COVID-19 Fight
30 matches in 7 dictionaries. Details
feltétlenadj
  1. vested
   USA: ve'stʌ·d UK: vestɪd
  1. unquestioning
   USA: ʌ·nkwe'stʃʌ·nɪ·ŋ UK: ʌnkwestʃənɪŋ
  1. unconditional
   USA: ʌ"nkʌ·ndɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ʌnkəndɪʃənl
  1. positive
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·v UK: pɔzətɪv
  1. peremptory
   USA: pəː·e'mptəː·iː· UK: pəremptəriː
  1. express
   USA: ɪ·kspre's UK: ɪkspres
  1. categorical
   USA: kæ"tʌ·gɔ'rɪ·kʌ·l UK: kætɪgɔrɪkl
 1. philos
  1. absolute
   USA: æ'bsʌ·luː"t UK: æbsəluːt
feltétlen becsületességexp
  1. honesty beyond question
   USA: ɔ'nʌ·stiː· biː"ɔː'nd kwe'ʃʌ·n UK: ɔnɪstiː bɪjɔnd kwestʃən
feltétlen igazexp
  1. dead true
   USA: de'd truː' UK: ded truː
feltétlen pontosexp
  1. dead true
   USA: de'd truː' UK: ded truː
feltétlenségnoun
  1. absolutism
   USA: æ'bsʌ·luː"tɪ"zʌ·m UK: æbsəluːtɪzəm
feltétlen ugrásexp
  1. unconditional jump
   USA: ʌ"nkʌ·ndɪ'ʃʌ·nʌ·l ʤʌ'mp UK: ʌnkəndɪʃənl ʤʌmp
feltétlen ura vmineknoun
  1. arbiter
   USA: ɔ'rbʌ·təː· UK: ɑbɪtər
feltétlenüladv
  1. without fail
   USA: wɪ"ðaʊ't feɪ'l UK: wɪðaʊt feɪl
  1. unconditionally
   USA: ʌ"nkʌ·ndɪ'ʃnʌ·liː· UK: ʌnkəndɪʃənəliː
  1. sure enough
   USA: ʃʊ'r iː·nʌ'f UK: ʃʊər ɪnʌf
  1. necessarily
   USA: ne"sʌ·se'rʌ·liː· UK: nesəserəliː
  1. inevitably
   USA: ɪ"ne'vʌ·tʌ·bliː· UK: ɪnevɪtəbliː
  1. definitely
   USA: de'fʌ·nʌ·tliː· UK: defɪnətliː
  1. certainly
   USA: səː'tʌ·nliː· UK: səːtnliː
  1. by all means
   USA: baɪ' ɔː'l miː'nz UK: baɪ ɔːl miːnz
feltétlenül be fog következniexp
  1. it's bound to happen
   USA: ʌ·ts baʊ'nd tʌ· hæ'pʌ·n UK: ɪts baʊnd tuː hæpən
  1. it is bound to happen
   USA: ʌ·t ʌ·z baʊ'nd tʌ· hæ'pʌ·n UK: ɪt ɪz baʊnd tuː hæpən
feltétlenül igazexp
  1. dead true
   USA: de'd truː' UK: ded truː
feltétlenül írj!exp
  1. be sure to write!
   USA: biː· ʃʊ'r tʌ· raɪ't UK: biː ʃʊər tuː raɪt
feltétlenül pontosexp
  1. dead true
   USA: de'd truː' UK: ded truː
feltétlenül szükségesadj
  1. US mandatory
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· UK: mændətriː
határozottan, feltétlenüladv
  1. definitely
   USA: de'fʌ·nʌ·tliː· UK: defɪnətliː
feltétlenüladv
feltétlenadj
feltétlenülundef
feltétlenundef
  1. categorico
   categórico
Report or add missing word to a dictionary...