COVID-19 Fight
25 matches in 7 dictionaries. Details
fesztelenadj
  1. unselfconscious
   UK: ʌnselfkɔnʃəs
  1. unreserved
   UK: ʌnrɪzəːvd
  1. unceremonious
   USA: ʌ"nse"rʌ·moʊ'niː·ʌ·s UK: ʌnserɪmoʊnɪəs
  1. shirt-sleeve
   USA: ʃəː'tsliː"v UK: ʃəːtsliːv
  1. off-handed
   UK: ɔfhændɪd
  1. off-hand
   USA: ɔː'fhæ'nd UK: ɔfhænd
  1. irreverent
   USA: ɪ·re'vəː·ʌ·nt UK: ɪrevərənt
  1. informal
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·l UK: ɪnfɔːml
  1. independent
   USA: ɪ"ndʌ·pe'ndʌ·nt UK: ɪndɪpendənt
  1. free and easy
   USA: friː' ʌ·nd iː'ziː· UK: friː ənd iːziː
  1. easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
  1. informal cool
   USA: kuː'l UK: kuːl
 1. ling
  1. colloquial
   USA: kʌ·loʊ'kwiː·ʌ·l UK: kəloʊkwɪəl
  1. cavalier
   USA: kæ"vʌ·lɪ'r UK: kævəlɪər
  1. informal breezy
   USA: briː'ziː· UK: briːziː
  1. literary airy
   USA: e'riː· UK: eəriː
fesztelenítésnoun
  1. relaxation
   USA: riː"læ·kseɪ'ʃʌ·n UK: riːlækseɪʃn
fesztelen modorúadj
  1. unceremonious
   USA: ʌ"nse"rʌ·moʊ'niː·ʌ·s UK: ʌnserɪmoʊnɪəs
fesztelenségnoun
  1. swagger
   USA: swæ'gəː· UK: swægər
  1. informality
   USA: ɪ"nfəː·mæ'lʌ·tiː· UK: ɪnfɔːmælɪtiː
  1. easiness
   UK: iːzɪnəs
  1. ease
   USA: iː'z UK: iːz
  1. bluntness
   USA: blʌ'ntnʌ·s UK: blʌntnəs
fesztelenüladv
  1. off-hand
   USA: ɔː'fhæ'nd UK: ɔfhænd
  1. coolly
   USA: kuː'liː· UK: kuːlliː
  1. breezily
   UK: briːzəliː
  1. airily
   UK: eərəliː
fesztelenül bizalmaskodóadj
  1. familiar
   USA: fʌ·mɪ'lyəː· UK: fəmɪlɪər
fesztelenül fölényesadj
  1. swaggering
   USA: swæ'gəː·ɪ·ŋ UK: swægərɪŋ
fesztelenül természetesadj
  1. unconventional
   USA: ʌ"nkʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: ʌnkənvenʃənl
fesztelenül viselkedikv
  1. take freedoms with
   USA: teɪ'k friː'dʌ·mz wʌ·ð UK: teɪk friːdəmz wɪð
fesztelen viselkedésnoun
  1. abandon
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·n UK: əbændən
fesztelenadj
fesztelenítésnoun
  1. e Entspannung
   ɛnt'ʃpanʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Entspannungen
   1. genitiveForm:
   2. Entspannung
fesztelenségnoun
  1. e Zwanglosigkeit
   1. genitiveForm:
   2. Zwanglosigkeit
fesztelenadj
fesztelenségnoun
fesztelenundef
  1. w zachowaniu swobodny
fesztelenülundef
fesztelenadj
Report or add missing word to a dictionary...