285 matches in 11 dictionaries. Details
fogyv
  1. wane
   USA: weɪ'n UK: weɪn
  1. lose weight
   USA: luː'z weɪ't UK: luːz weɪt
  1. lessen
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
  1. fall off
   USA: fɔ'l ɔː'f UK: fɔːl ɔf
  1. dwindle
   USA: dwɪ'ndʌ·l UK: dwɪndl
  1. diminish
   USA: dʌ·mɪ'nɪ·ʃ UK: dɪmɪnɪʃ
fogyásnoun
  1. wane
   USA: weɪ'n UK: weɪn
  1. slimming
   USA: slɪ'mɪ·ŋ UK: slɪmɪŋ
  1. shrinkage
   USA: ʃrɪ'ŋkɪ·ʤ UK: ʃrɪnkɪʤ
  1. diminution
   USA: dɪ"mʌ·nuː'ʃʌ·n UK: dɪmɪnjuːʃn
  1. decrease
   USA: diː'kriː"s UK: diːkriːs
fogyasztv
  1. slim
   USA: slɪ'm UK: slɪm
  1. slim
   USA: slɪ'm UK: slɪm
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. consume
   USA: kʌ·nsuː'm UK: kənsjuːm
fogyasztásnoun
  1. slenderizing
   UK: slendəraɪzɪŋ
  1. informal slang damper
   USA: dæ'mpəː· UK: dæmpər
  1. consumption
   USA: kʌ·nsʌ'mʃʌ·n UK: kənsʌmpʃn
  1. Évente majdnem 1 literrel nő az egy főre eső tejfogyasztás.
    1. Milk consumption per capita grows with nearly 1 liter per year.
 1. gen.econ.
  1. consumerism
   USA: kʌ·nsuː'məː·ɪ"zʌ·m UK: kənsjuːmərɪzəm
fogyasztási adóv
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
  1. excise duty
   USA: e'ksaɪ·z dyuː'tiː· UK: ɪksaɪz djuːtiː
fogyasztási adók igazgatásav
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási adók kezelésev
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási adót kiróv
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási cikkekexp
  1. consumer's goods
   USA: kʌ·nsuː'məː·z gʊ'dz UK: kənsjuːməz gʊdz
fogyasztási érettség (növ)exp
  1. edible maturity
   USA: e'dʌ·bʌ·l mʌ·tyʊ'rʌ·tiː· UK: edɪbl mətjʊərɪtiː
fogyasztásmérőnoun
  1. meter
   USA: miː'təː· UK: miːtər
fogyasztás nyilvántartásanoun
  1. chalk
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔːk
fogyasztáson alapuló árszabásnoun
  1. meter rate
   USA: miː'təː· reɪ't UK: miːtər reɪt
fogyasztásra érett dinnye (növ)noun
fogyasztásra még nem teljesen (növ)exp
fogyasztja magátv
  1. slim
   USA: slɪ'm UK: slɪm
fogyasztónoun
  1. customer
   USA: kʌ'stʌ·məː· UK: kʌstəmər
  1. consumptive
   UK: kənsʌmptɪv
  1. consumer
   USA: kʌ·nsuː'məː· UK: kənsjuːmər
fogyasztó, fogyasztói (PHARE)noun
  1. consumer
   USA: kʌ·nsuː'məː· UK: kənsjuːmər
fogyasztói árexp
  1. shop price
   USA: ʃɔ'p praɪ's UK: ʃɔp praɪs
fogyasztói ár (PHARE)exp
  1. consumer price
   USA: kʌ·nsuː'məː· praɪ's UK: kənsjuːmər praɪs
Report or add missing word to a dictionary...