COVID-19 Fight
75 matches in 12 dictionaries. Details
főpapnoun
  1. prelate
   USA: priː'leɪ"t UK: prelət
  1. hierarch
   UK: haɪərɑk
főpapinoun
 1. relig
  1. pontifical
   USA: pɔ·ntɪ'fʌ·kʌ·l UK: pɔntɪfɪkl
  1. hierarchic
   UK: haɪərɑkɪk
főpapi méltóságnoun
 1. relig
  1. pontificate
   USA: pɔ·ntɪ'fʌ·keɪ"t UK: pɔntɪfɪkeɪt
főpapi ornátusnoun
  1. pontificals
   UK: pɔntɪfɪklz
főparancsnoknoun
  1. supreme commander
   USA: səː·priː'm kʌ·mæ'ndəː· UK: suːpriːm kəmɑndər
 1. mil
főpárkánynoun
 1. arch
  1. cornice
   UK: kɔːnɪs
főpincérnoun
  1. headwaiter
   UK: hedweɪtə
  1. chief steward
   USA: tʃiː'f stuː'əː·d UK: tʃiːf stjʊəd
főpohárnoknoun
  1. old taster
   USA: teɪ'stəː· UK: teɪstər
főpolgármesterexp
  1. lord mayor
   USA: lɔː'rd meɪ'əː· UK: lɔːd meər
(fő)polgármesterexp
  1. lord major
   USA: lɔː'rd meɪ'ʤəː· UK: lɔːd meɪʤər
főpostaexp
  1. general post office
   USA: ʤe'nrʌ·l poʊ'st ɔː'fʌ·s UK: ʤenrəl poʊst ɔfɪs
főpróbanoun
  1. rehearsal
   USA: riː·həː'sʌ·l UK: rɪhəːsl
  1. rehearsal / dress -
   USA: riː·həː'sʌ·l dre's UK: rɪhəːsl dres
főpróbanoun
  1. dress rehearsal
   USA: dre's riː·həː'sʌ·l UK: dres rɪhəːsl
főpróba teljes öltözetbenexp
flotta főparancsnokanoun
  1. flag officer
   USA: flæ'g ɔː'fʌ·səː· UK: flæg ɔfɪsər
imám (mohamedán főpap)noun
  1. imam
   USA: aɪ'mæ·m UK: ɪmɑm
fõpályaudvarnoun
fõpincérnoun
fõpostanoun
fõpróba (színház)noun
Report or add missing word to a dictionary...