fordulv
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. turn to
   USA: təː'n tʌ· UK: təːn tuː
  1. slew
   USA: sluː' UK: sluː
  1. screw
   USA: skruː' UK: skruː
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. informal peel
   USA: piː'l UK: piːl
  1. hinge
   USA: hɪ'nʤ UK: hɪnʤ
  1. corner
   USA: kɔː'rnəː· UK: kɔːnər
  1. come upon
   USA: kʌ'm ʌ·pɔ'n UK: kʌm əpɔn
  1. appeal
   USA: ʌ·piː'l UK: əpiːl
fordul (felsőbb) hatósághozv
  1. refer to
   USA: rʌ·fəː' tʌ· UK: rɪfəːr tuː
fordul, fordit; fordulatv
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
fordul (helyzet)v
  1. work out
   USA: wəː'k aʊ't UK: wəːk aʊt
fordul vkihez vmiértv
fordul vmerrev
fordul vmi körülv
fordulatnoun
  1. wimple
   UK: wɪmpl
  1. figurative twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. swerve
   USA: swəː'v UK: swəːv
  1. revolution
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: revəluːʃn
  1. juncture
   USA: ʤʌ'ŋktʃəː· UK: ʤʌŋktʃər
 1. mil
  1. facing
   USA: feɪ'sɪ·ŋ UK: feɪsɪŋ
  1. corner
   USA: kɔː'rnəː· UK: kɔːnər
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
fordulatokv
  1. turns
   USA: təː'nz UK: təːnz
fordulat(szám)noun
  1. rev
   USA: re'v UK: rev
fordulatszámnoun
  1. rev
   USA: re'v UK: rev
fordulatszám-elmaradásv
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
fordulatszámmérőnoun
 1. engin
  1. tachometer
   UK: tækɔmɪtə
fordulniv
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. appeal to
   USA: ʌ·piː'l tʌ· UK: əpiːl tuː
fordulásnoun
  1. volt
   USA: voʊ'lt UK: voʊlt
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. figurative swing
   USA: swɪ'ŋ UK: swɪŋ
  1. slew
   USA: sluː' UK: sluː
  1. facings
   USA: feɪ'sɪ·ŋz UK: feɪsɪŋz
 1. mil
  1. facing
   USA: feɪ'sɪ·ŋ UK: feɪsɪŋ
  1. appeal
   USA: ʌ·piː'l UK: əpiːl
fordulóadj
  1. voluble
   USA: vɔ'lyʌ·bʌ·l UK: vɔljʊbl
  1. twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
 1. rail naut
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. spell
   USA: spe'l UK: spel
 2. sports
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. leg
   USA: le'g UK: leg
 3. sports
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
fordulópontnoun
  1. cusp
   USA: kʌ'sp UK: kʌsp
fordulópont sorsábanexp
  1. a turn in his fortune
   USA: eɪ' təː'n ɪ'n hʌ·z fɔː'rtʃuː·n UK: eɪ təːn ɪn hɪz fɔːtʃuːn
balra fordulexp
  1. take a turn to the left
   USA: teɪ'k eɪ' təː'n tʌ· ðiː· le'ft UK: teɪk eɪ təːn tuː ðiː left
 1. naut
  1. port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
bírósághoz fordulexp
  1. go to law
   USA: goʊ' tʌ· lɔ' UK: goʊ tuː lɔː
Report or add missing word to a dictionary...