forogv
  1. whirl
   USA: hwəː'l UK: wəːl
  1. wheel
   USA: hwiː'l UK: wiːl
  1. twirl
   USA: twəː'l UK: twəːl
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. turn round and round
   USA: təː'n raʊ'nd ʌ·nd raʊ'nd UK: təːn raʊnd ənd raʊnd
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
 1. techn
  1. swivel
   USA: swɪ'vʌ·l UK: swɪvl
  1. spin
   USA: spɪ'n UK: spɪn
  1. screw
   USA: skruː' UK: skruː
  1. rotate
   USA: roʊ'teɪ"t UK: roʊteɪt
  1. roll
   USA: roʊ'l UK: roʊl
  1. revolve
   USA: riː·vɔ'lv UK: rɪvɔlv
  1. reel
   USA: riː'l UK: riːl
  1. hinge
   USA: hɪ'nʤ UK: hɪnʤ
  1. gyrate
   USA: ʤaɪ'reɪ"t UK: ʤaɪreɪt
  1. go round
   USA: goʊ' raʊ'nd UK: goʊ raʊnd
forog velem a világexp
  1. my head is spinning
   USA: maɪ' he'd ʌ·z spɪ'nɪ·ŋ UK: maɪ hed ɪz spɪnɪŋ
  1. my brain reels
   USA: maɪ' breɪ'n riː'lz UK: maɪ breɪn riːlz
forog vmi körülv
forog vminv
kergülten forogv
  1. mill
   USA: mɪ'l UK: mɪl
kockán forogexp
  1. be at stake
   USA: biː· æ't steɪ'k UK: biː ət steɪk
közkézen forogv
  1. circulate
   USA: səː'kyʌ·leɪ"t UK: səːkjʊleɪt
pörög forogexp
  1. turn round and round
   USA: təː'n raʊ'nd ʌ·nd raʊ'nd UK: təːn raʊnd ənd raʊnd
sürög forogv
  1. be on the go
   USA: biː· ɔ'n ðiː· goʊ' UK: biː ɔn ðiː goʊ
élete forog kockánexp
  1. his life is in the balance
   USA: hʌ·z laɪ'f ʌ·z ɪ'n ðiː· bæ'lʌ·ns UK: hɪz laɪf ɪz ɪn ðiː bæləns
szőnyegen forog (kérdés)v
  1. be on the carpet
   USA: biː· ɔ'n ðiː· kɔ'rpʌ·t UK: biː ɔn ðiː kɑpɪt
kering, köröz, forogv
  1. revolve
   USA: riː·vɔ'lv UK: rɪvɔlv
vmi körül forogv
forgat, pörget; forog, pörögv
  1. rotate
   USA: roʊ'teɪ"t UK: roʊteɪt
vmi körül forog ; vmi körül fordulv
  1. pivot
   USA: pɪ'vʌ·t UK: pɪvət
a legjobb körökben forogexp
  1. move in tiptop society
   UK: muːv ɪn tɪptɔp səsaɪətiː
Report or add missing word to a dictionary...