COVID-19 Fight
57 matches in 5 dictionaries. Details
fráternoun
  1. cuss
   USA: kʌ's UK: kʌs
  1. critter
   USA: krɪ'təː· UK: kraɪtər
alávaló fráternoun
  1. informal skunk
   USA: skʌ'ŋk UK: skʌŋk
aljas fráternoun
  1. skunk
   USA: skʌ'ŋk UK: skʌŋk
fontoskodó fráterexp
  1. fly on the wheel
   USA: flaɪ' ɔ'n ðiː· hwiː'l UK: flaɪ ɔn ðiː wiːl
goromba fráternoun
  1. informal pig
   USA: pɪ'g UK: pɪg
  1. informal cur
   USA: kəː' UK: kəːr
  1. chuff
   UK: tʃʌf
haszontalan fráternoun
  1. son of a gun
   USA: sʌ'n ʌ·v eɪ' gʌ'n UK: sʌn ɔv eɪ gʌn
  1. bad egg
   USA: bæ'd e'g UK: bæd eg
hitvány fráternoun
  1. twirp
   UK: twəːp
  1. twerp
   UK: twəːp
  1. stinker
   UK: stɪŋkər
  1. skunk
   USA: skʌ'ŋk UK: skʌŋk
  1. slang rotter
   USA: rɔ'təː· UK: rɔtər
  1. cuss
   USA: kʌ's UK: kʌs
hülye fráternoun
  1. slang coot
   USA: kuː't UK: kuːt
jellemtelen fráternoun
  1. cad
   USA: kæ'd UK: kæd
kellemetlen fráternoun
  1. ugly customer
   USA: ʌ'gliː· kʌ'stʌ·məː· UK: ʌgliː kʌstəmər
  1. pill
   USA: pɪ'l UK: pɪl
közönséges fráternoun
  1. slang US mucker
   UK: mʌkə
mihaszna fráternoun
  1. bad penny
   USA: bæ'd pe'niː· UK: bæd peniː
nagyképű fráterexp
  1. fly on the wheel
   USA: flaɪ' ɔ'n ðiː· hwiː'l UK: flaɪ ɔn ðiː wiːl
pimasz fráternoun
  1. impertinent
   USA: ɪ"mpəː'tʌ·nʌ·nt UK: ɪmpəːtɪnənt
piszkos fráternoun
  1. pej slang snot
   USA: snɔː't UK: snɔt
ronda fráternoun
  1. stinkard
   UK: stɪŋkəd
  1. skunk
   USA: skʌ'ŋk UK: skʌŋk
szemtelen fráternoun
  1. informal squirt
   USA: skwəː't UK: skwəːt
tutyi-mutyi fráternoun
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
undok fráternoun
  1. heel
   USA: hiː'l UK: hiːl
úrhatnám fráternoun
  1. informal puppy
   USA: pʌ'piː· UK: pʌpiː
  1. pup
   USA: pʌ'p UK: pʌp
Report or add missing word to a dictionary...