COVID-19 Fight
500 matches in 8 dictionaries. Details
fromprep USA: fəː·m UK: frɔm
from a babyexp USA: fəː·m eɪ' beɪ'biː· UK: frɔm eɪ beɪbiː
from aboveexp USA: fəː·m ʌ·bʌ'v UK: frɔm əbʌv
from a boyexp USA: fəː·m eɪ' bɔɪ' UK: frɔm eɪ bɔɪ
from abroadexp USA: fəː·m ʌ·brɔː'd UK: frɔm əbrɔːd
from a childexp USA: fəː·m eɪ' tʃaɪ'ld UK: frɔm eɪ tʃaɪld
from afarexp USA: fəː·m ʌ·fɔ'r UK: frɔm əfɑr
from all aroundexp USA: fəː·m ɔː'l əː·aʊ'n UK: frɔm ɔːl əraʊnd
from all sidesexp USA: fəː·m ɔː'l saɪ'dz UK: frɔm ɔːl saɪdz
from among the crowdexp USA: fəː·m ʌ·mʌ'ŋ ðiː· kraʊ'd UK: frɔm əmʌŋ ðiː kraʊd
from beginning to endexp USA: fəː·m bɪ·gɪ'nɪ·ŋ tʌ· e'nd UK: frɔm bɪgɪnɪŋ tuː end
from beginning to the endexp USA: fəː·m bɪ·gɪ'nɪ·ŋ tʌ· ðiː· e'nd UK: frɔm bɪgɪnɪŋ tuː ðiː end
from behindexp USA: fəː·m bʌ·haɪ'nd UK: frɔm bɪhaɪnd
from beneathexp USA: fəː·m bʌ·niː'θ UK: frɔm bɪniːθ
from beyond the graveexp USA: fəː·m biː"ɔː'nd ðiː· greɪ'v UK: frɔm bɪjɔnd ðiː greɪv
from character deviceexp USA: fəː·m ke'rɪ·ktəː· dɪ·vaɪ's UK: frɔm kærəktər dɪvaɪs
from cover to coverexp USA: fəː·m kʌ'vəː· tʌ· kʌ'vəː· UK: frɔm kʌvər tuː kʌvər
from cover to coverprep USA: fəː·m kʌ'vəː· tʌ· kʌ'vəː· UK: frɔm kʌvər tuː kʌvər
from day oneexp USA: fəː·m deɪ' hwʌ'n UK: frɔm deɪ wʌn
from door to doorexp USA: fəː·m dɔː'r tʌ· dɔː'r UK: frɔm dɔːr tuː dɔːr
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...