COVID-19 Fight
76 matches in 3 dictionaries. Details
functionnoun USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
   1. The general function of the Advisory Committee is to support the Commission.
     1. A tanácsadó bizottság általános feladata a Bizottság támogatása.
  1. biol med
 1. math
functionaladj USA: fʌ'ŋkʃʌ·nʌ·l UK: fʌŋkʃənl
functional bombingexp USA: fʌ'ŋkʃʌ·nʌ·l bɔ'mɪ·ŋ UK: fʌŋkʃənl bɔmɪŋ
functional depreciationexp USA: fʌ'ŋkʃʌ·nʌ·l dʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: fʌŋkʃənl dɪpriːʃɪeɪʃn
functional disorderexp USA: fʌ'ŋkʃʌ·nʌ·l dɪ"sɔː'rdəː· UK: fʌŋkʃənl dɪsɔːdər
functionalismnoun UK: fʌŋkʃənəlɪzəm
functionalitynoun USA: fʌ"ŋkʃʌ·næ'lʌ·tiː· UK: fʌŋkʃənælɪtiː
functionallyadv USA: fʌ'ŋkʃnʌ·liː· UK: fʌŋkʃənəliː
functionarynoun USA: fʌ'ŋkʃʌ·ne"riː· UK: fʌŋkʃŋəriː
functioningnoun USA: fʌ'ŋkʃʌ·nɪ·ŋ UK: fʌŋkʃnɪŋ
functioningadj USA: fʌ'ŋkʃʌ·nɪ·ŋ UK: fʌŋkʃnɪŋ
functioning capitalexp USA: fʌ'ŋkʃʌ·nɪ·ŋ kæ'pʌ·tʌ·l UK: fʌŋkʃnɪŋ kæpɪtəl
functionsnoun USA: fʌ'ŋkʃʌ·nz UK: fʌŋkʃnz
function verbexp USA: fʌ'ŋkʃʌ·n vəː'b UK: fʌŋkʃn vəːb
keyboard functionexp USA: kiː'bɔː"rd fʌ'ŋkʃʌ·n UK: kiːbɔːd fʌŋkʃn
social functionexp USA: soʊ'ʃʌ·l fʌ'ŋkʃʌ·n UK: soʊʃl fʌŋkʃn
step functionnoun USA: ste'p fʌ'ŋkʃʌ·n UK: step fʌŋkʃn
well functioningadj USA: we'l fʌ'ŋkʃʌ·nɪ·ŋ UK: wel fʌŋkʃnɪŋ
keyboard functionsexp USA: kiː'bɔː"rd fʌ'ŋkʃʌ·nz UK: kiːbɔːd fʌŋkʃnz
Report or add missing word to a dictionary...