fussv trans v USA: fʌ's UK: fʌs
fuss aboutexp USA: fʌ's ʌ·baʊ't UK: fʌs əbaʊt
fuss and featherexp USA: fʌ's ʌ·nd fe'ðəː· UK: fʌs ənd feðər
fuss and feathersexp USA: fʌ's ʌ·nd fe'ðəː·z UK: fʌs ənd feðəz
fuss roundv USA: fʌ's raʊ'nd UK: fʌs raʊnd
fussinessnoun UK: fʌsɪnəs
no fussexp USA: noʊ' fʌ's UK: noʊ fʌs
make a fussv USA: meɪ'k eɪ' fʌ's UK: meɪk eɪ fʌs
don't make a fussexp
kick up a fussexp USA: kɪ'k ʌ'p eɪ' fʌ's UK: kɪk ʌp eɪ fʌs
Report or add missing word to a dictionary...