COVID-19 Fight
8 matches in 5 dictionaries. Details
futóműnoun
  1. undercarriage
   USA: ʌ'ndəː·kæ"rɪ·ʤ UK: ʌndəkærɪʤ
  1. running gear
   USA: rʌ'nɪ·ŋ gɪ'r UK: rʌnɪŋ gɪər
  1. landing gear
   USA: læ'ndɪ·ŋ gɪ'r UK: lændɪŋ gɪər
 1. mining
  1. carriage
   USA: kæ'rɪ·ʤ UK: kærɪʤ
futómű nélküli leszállásnoun
 1. aviat
  1. informal pancake
   USA: pæ'nkeɪ"k UK: pænkeɪk
görgős futóműnoun
 1. techn
  1. US roller
   USA: roʊ'ləː· UK: roʊlər
  1. roller gear
   USA: roʊ'ləː· gɪ'r UK: roʊlər gɪər
futóműnoun
 1. aviat
futóműundef
behúzható futóműundef
futóműundef
  1. behúzza a futóművet
    1. прибира ~а
futóműnoun
Report or add missing word to a dictionary...