COVID-19 Fight
104 matches in 19 dictionaries. Details
gazellanoun
 1. zool
  1. springbok
   UK: sprɪŋbɔk
  1. gazelle
   USA: gʌ·ze'l UK: gəzel
gazembernoun
  1. villain
   USA: vɪ'lʌ·n UK: vɪlən
  1. old humor varlet
   UK: vɑlɪt
  1. son of a bitch
   USA: sʌ'n ʌ·v eɪ' bɪ'tʃ UK: sʌn ɔv eɪ bɪtʃ
  1. shag
   USA: ʃæ'g UK: ʃæg
  1. scoundrel
   USA: skaʊ'ndrʌ·l UK: skaʊndrəl
  1. s.o.b.
   USA: sɔ'b UK: sɔb
  1. old rogue
   USA: roʊ'g UK: roʊg
  1. rascal
   USA: ræ'skʌ·l UK: rɑskl
  1. miscreant
   USA: mɪ'skriː·ʌ·nt UK: mɪskrɪənt
  1. cad
   USA: kæ'd UK: kæd
  1. slang bugger
   USA: bʌ'gəː· UK: bʌgər
  1. blackguard
   UK: blægɑd
  1. bad lot
   USA: bæ'd lɔ't UK: bæd lɔt
  1. bad hat
   USA: bæ'd hæ't UK: bæd hæt
gazember, csirkefogóexp
  1. rogue
   USA: roʊ'g UK: roʊg
gazemberségnoun
dél-afrikai gazellanoun
  1. springbok
   UK: sprɪŋbɔk
aljas gazemberexp
  1. unprincipled rogue
   USA: ʌ·nprɪ'nsʌ·pʌ·ld roʊ'g UK: ʌnprɪnsəpld roʊg
elvetemült gazembernoun
  1. blackguard
   UK: blægɑd
hétpróbás gazembernoun
  1. unmitigated scoundrel
   USA: ʌ·nmɪ'tʌ·geɪ"tʌ·d skaʊ'ndrʌ·l UK: ʌnmɪtɪgeɪtɪd skaʊndrəl
  1. unmitigated rascal
   USA: ʌ·nmɪ'tʌ·geɪ"tʌ·d ræ'skʌ·l UK: ʌnmɪtɪgeɪtɪd rɑskl
  1. unmitigated blackguard
   UK: ʌnmɪtɪgeɪtɪd blægɑd
  1. informal out-and-outer
  1. an unmitigated scoundrel
   USA: ʌ·n ʌ·nmɪ'tʌ·geɪ"tʌ·d skaʊ'ndrʌ·l UK: ən ʌnmɪtɪgeɪtɪd skaʊndrəl
hitvány gazembernoun
  1. bugger
   USA: bʌ'gəː· UK: bʌgər
megrögzött gazemberexp
  1. unmitigated scoundrel
   USA: ʌ·nmɪ'tʌ·geɪ"tʌ·d skaʊ'ndrʌ·l UK: ʌnmɪtɪgeɪtɪd skaʊndrəl
  1. unmitigated rascal
   USA: ʌ·nmɪ'tʌ·geɪ"tʌ·d ræ'skʌ·l UK: ʌnmɪtɪgeɪtɪd rɑskl
  1. unmitigated blackguard
   UK: ʌnmɪtɪgeɪtɪd blægɑd
piszok gazemberexp
  1. dirty swine
   USA: dəː'tiː· swaɪ'n UK: dəːtiː swaɪn
sötét gazemberadj
  1. blackguard
   UK: blægɑd
gázégőnoun
  1. jet
   USA: ʤe't UK: ʤet
gáz(égő)rózsanoun
legyező alakú gázégőnoun
  1. fan-tail
   USA: fæ'nteɪ"l UK: fænteɪl
széles halfarok alakú gázégőnoun
  1. fish-tail burner
   UK: fɪʃteɪl bəːnər
gazellanoun
  1. e Gazelle
   ga'tsɛlə
   1. pluralForm:
   2. Gazellen
   1. genitiveForm:
   2. Gazelle
gazembernoun
  1. pej emberről r Hund
   'hʊnt
   1. pluralForm:
   2. Hunde
   1. genitiveForm:
   2. Hundes
   3. Hunds
gazembernoun
  1. pej r Spitzbube
  1. stand r Schweinehund
  1. r Schurke
   'ʃʊɐkə
   1. pluralForm:
   2. Schurken
   1. genitiveForm:
   2. Schurken
  1. r Schuft
   'ʃʊft
   1. pluralForm:
   2. Schufte
   1. genitiveForm:
   2. Schuftes
   3. Schufts
  1. humor s Luder
   'luːdɐ
   1. pluralForm:
   2. Luder
   1. genitiveForm:
   2. Luders
  1. s Laster
   'laːstɐ
   1. pluralForm:
   2. Laster
   1. genitiveForm:
   2. Lasters
  1. stand e Kanaille
   ka'nalʝə
   1. pluralForm:
   2. Kanaillen
   1. genitiveForm:
   2. Kanaille
  1. r Halunke
   ha'lʊŋkə
   1. pluralForm:
   2. Halunken
   1. genitiveForm:
   2. Halunken
  1. stand r Gauner
   'gaʊnɐ
   1. pluralForm:
   2. Gauner
   1. genitiveForm:
   2. Gauners
  1. old r Bösewicht
   1. pluralForm:
   2. A csak Bösewichte
   3. Bösewichter
   1. genitiveForm:
   2. Bösewichtes
   3. Bösewichts
gazemberségnoun
  1. e Schurkerei
   ʃʊɐkə'raɪ
   1. pluralForm:
   2. Schurkereien
   1. genitiveForm:
   2. Schurkerei
Report or add missing word to a dictionary...