COVID-19 Fight
94 matches in 4 dictionaries. Details
get injuredv USA: gɪ't ɪ'nʤəː·d UK: get ɪnʤəd
get in laneexp USA: gɪ't ɪ'n leɪ'n UK: get ɪn leɪn
get in one's hairv USA: gɪ't ɪ'n wʌ'nz he'r UK: get ɪn wʌnz heər
get interrupt vectorexp USA: gɪ't ɪ"nəː·ʌ'pt ve'ktəː· UK: get ɪntərʌpt vektər
get in the neckv USA: gɪ't ɪ'n ðiː· ne'k UK: get ɪn ðiː nek
get in the swing of stv USA: gɪ't ɪ'n ðiː· swɪ'ŋ ʌ·v seɪ'nt
get intov trans v USA: gɪ't ɪ"ntʌ· UK: get ɪntuː
get intov intrans v USA: gɪ't ɪ"ntʌ· UK: get ɪntuː
get into a flapexp USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' flæ'p UK: get ɪntuː eɪ flæp
get into a furyexp USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' fyʊ'riː· UK: get ɪntuː eɪ fjʊəriː
get into a heatexp USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' hiː't UK: get ɪntuː eɪ hiːt
get into a muddlev USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' mʌ'dʌ·l UK: get ɪntuː eɪ mʌdl
get into a rageexp USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' reɪ'ʤ UK: get ɪntuː eɪ reɪʤ
get into a rowexp USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' roʊ' UK: get ɪntuː eɪ roʊ
get into arrearsv USA: gɪ't ɪ"ntʌ· əː·ɪ'rz UK: get ɪntuː ərɪəz
get into a scrapeexp USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' skreɪ'p UK: get ɪntuː eɪ skreɪp
get into a spinexp USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' spɪ'n UK: get ɪntuː eɪ spɪn
get into a tight cornerexp USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' taɪ't kɔː'rnəː· UK: get ɪntuː eɪ taɪt kɔːnər
Report or add missing word to a dictionary...