COVID-19 Fight
7 matches in 2 dictionaries. Details
get underv trans v USA: gɪ't ʌ'ndəː· UK: get ʌndər
get under controlv USA: gɪ't ʌ'ndəː· kʌ·ntroʊ'l UK: get ʌndər kəntroʊl
get under skinexp USA: gɪ't ʌ'ndəː· skɪ'n UK: get ʌndər skɪn
get under wayexp USA: gɪ't ʌ'ndəː· weɪ' UK: get ʌndər weɪ
get hot under the collarexp USA: gɪ't hɔ't ʌ'ndəː· ðiː· kɔ'ləː· UK: get hɔt ʌndər ðiː kɔlər
get underundef
Report or add missing word to a dictionary...